แผนการปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เพื่อรองรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz (Implementation plan)

     ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ครั้งที่ 21/2562 เมื่อวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 ได้มติเห็นชอบแผนการปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลเพื่อรองรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz (Implementation plan) และเงื่อนไขในการปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลเพื่อรองรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz นั้น
     เพื่อให้การดำเนินการปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องน้อยที่สุด สำนักงาน กสทช. จึงขอแจ้งแผนการปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เพื่อรองรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz (Implementation plan) และเงื่อนไขในการปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลเพื่อรองรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz
      *** ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลง หรือมีรายละเอียดความคืบหน้าเพิ่มเติม สำนักงาน กสทช. จะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ สำนักงาน กสทช. https://www.nbtc.go.th หรือ https://broadcast.nbtc.go.th ***
 
หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ :
สำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)
เบอร์โทรศัพท์ 02-271-7600 ต่อ 5920 5922 หรือ 5924
 

Download

  • เงื่อนไขในการปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ฯ.pdf
  • แผนการปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลฯ.pdf

สร้างโดย  -