การสัมมนาเปิดประเด็น เรื่อง การใช้ประโยชน์จากหนังสือเสียงในสังคมไทย : จำกัดไว้หรือเปิดกว้างดี ?

วันที่ 9 มกราคม 2563 นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช. เป็นประธานเปิดการสัมมนาเปิดประเด็น  เรื่อง การใช้ประโยชน์จากหนังสือเสียงในสังคมไทย : จำกัดไว้หรือเปิดกว้างดี ? โดยการสัมมนาครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการจัดให้มีบริการข้อมูลข่าวสารในระบบเดซี่ ผ่านโครงข่ายโทรคมนาคม ระยะต่อเนื่อง 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2565) เพื่อเป็นการส่งเสริมการขยายโอกาสด้านการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ทั่วประเทศ นอกจากนี้ในงานได้มีการมอบประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลให้แก่ผู้สนับสนุนงานการผลิต และให้บริการข้อมูลข่าวสารของมูลนิธิคน    ตาบอดไทย ณ โรงแรมอลิซาเบธ กรุงเทพฯ

Create by  - มนฑินี  ผดุงวิทยากร (1/9/2020 4:37:23 PM)