การรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) โครงการศึกษาวิจัยประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2562

วันที่ 21 มกราคม 2563 สำนักงาน กสทช. โดยสำนักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมการบริการทั่วถึง (ชส.) จัดการรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) และได้รับเกียรติจาก ผศ. ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช. เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นการรับฟังความคิดเห็น จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในด้านที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการประกอบกิจการตลอดจนการพัฒนาและส่งเสริมการประกอบกิจการโทรทัศน์แบบไม่ใช้คลื่นความถี่ (เคเบิลทีวี) ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กสทช. 

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (1/21/2020 3:38:06 PM)