สำนักงาน กสทช. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่ 22 มกราคม 2563 สำนักงาน กสทช. โดยสถาบันวิทยาการ (วย.) ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งคณะได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อ "แผนบริหารคลื่นความถี่สำหรับประเทศไทย ของ สำนักงาน กสทช. ในปัจจุบันและอนาคต , แนวโน้มการประกอบกิจการโทรคมนาคมในอนาคต และการกำกับดูแลการประกอบกิจการ ในมุมมององค์กรกำกับดูแล" พร้อมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องวิทยุคมนาคม ณ สำนักงาน กสทช.

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (1/22/2020 3:21:02 PM)