พิธีเปิดเส้นทางตรวจสอบการพาดสายที่ไม่ได้รับอนุญาต พร้อมทั้งติดตั้งตัวครอบสายสื่อสาร

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. เป็นประธานในพิธีเปิดเส้นทางตรวจสอบการพาดสายที่ไม่ได้รับอนุญาต พร้อมทั้งติดตั้งตัวครอบสายสื่อสาร บริเวณเส้นทางถนนชัยพฤกษ์ (ระยะทาง 1 กม. ในเขตพื้นที่การไฟฟ้านครหลวง) จ.นนทบุรี โดยตัวครอบสายสื่อสารดังกล่าว เป็นอุปกรณ์ตรวจสอบสายสื่อสารตามโครงการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ตรวจสอบสายสื่อสาร รวมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการตรวจสอบสายสื่อสารอย่างเป็นระบบ ที่สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จัดทำโครงการวิจัยขึ้นเพื่อป้องกันการพาดสายสื่อสารที่ไม่ได้รับอนุญาต และตรวจสอบข้อมูลสายสื่อสารที่พาดบนเสาไฟฟ้าในเส้นทางที่สำนักงาน กสทช. ได้มีการจัดระเบียบสายสื่อสารไป 

สร้างโดย  - มนฑินี  ผดุงวิทยากร (28/2/2563 15:39:49)