การเสวนาวิทยากรหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หมวด 5 หมวดวิชามาตรฐานการใช้ภาษา (Training the Trainer)

วันที่ 4 มีนาคม 2563 สำนักงาน กสทช. โดยสำนักกำกับผัง เนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) จัดการเสวนาวิทยากรหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หมวด 5 หมวดวิชามาตรฐานการใช้ภาษา (Training the Trainer) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช. เป็นประธานเปิดการเสวนา ซึ่งการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเนื้อหาของหลักสูตร ให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้ ณ อาคารหอประชุมชั้น 2 สำนักงาน กสทช.

สร้างโดย  - กัญยาณี  กล้วยเลี้ยง (4/3/2563 15:34:06)