การประชุมหารือแนวทางการป้องกันการรบกวนคลื่นความถี่ต่อระบบอาณัติสัญญาณของรถไฟฟ้าอย่างบูรณาการ

วันที่ 6 มีนาคม 2563 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เป็นประธานในการประชุมร่วมกับกรมการขนส่งทางราง บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) และ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (BEM) เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการรบกวนระบบการเดินรถไฟฟ้าจากการใช้งานคลื่นความถี่ 2600 MHz และที่ประชุมเห็นควรให้ตั้งคณะทำงานประสานงานและติดตามการใช้งานคลื่นความถี่ย่าน 2500 MHz โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นผู้ทำงาน เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 สำนักงาน กสทช.

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (3/6/2020 4:59:35 PM)