การอบรมแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1

วันที่ 6 มีนาคม 2563 สำนักงาน กสทช. โดยสำนักสนับสนุนการตรวจสอบภายใน ติดตามประเมินผล และต่อต้านการทุจริต (ตบ.) จัดการอบรมแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่1 โดยได้รับเกียรติจากนายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช. เป็นประธานเปิดการอบรม ผศ.ดร. ภักดี มะนะเวศ พล.อ.ท.ดร. ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ รองเลขาธิการ กสทช. พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้แทนจาก สายงานกิจการภูมิภาค สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ สายงานกิจการโทรคมนาคม เพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. (Integrity Transparency Assessment : ITA) เพื่อไปสู่ระดับ AA ณ อาคารหอประชุมชั้น 2 สำนักงาน กสทช.

Create by  - กัญยาณี  กล้วยเลี้ยง (3/9/2020 8:47:26 AM)