บัญชีรายชื่อผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการชุมชน ที่ยื่นแบบคำขอรับการสนับสนุน (ครั้งที่ 2) เพิ่มเติมตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งเสริมชุมชนที่มีความพร้อม และสนับสนุนผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง บริการชุมชนที่มีคุณภาพ พ.ศ. 2560

     ด้วย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้ประกาศกำหนดวันยื่นคำขอรับการสนับสนุนผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง บริการชุมชนที่มีคุณภาพ (ครั้งที่ 2) เพิ่มเติม ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งเสริมชุมชนที่มีความพร้อม และสนับสนุนผู้ประกอบกิจการบริการชุมชนที่มีคุณภาพ พ.ศ. 2560 (ประกาศฯ) โดยกำหนดระยะเวลาให้ผู้ประกอบกิจการสามารถยื่นแบบคำขอรับการสนับสนุนได้เพิ่มเติมภายในระยะเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ซึ่งปัจจุบันได้สิ้นสุดระยะเวลาการยื่นแบบคำขอดังกล่าวแล้ว
     สำนักงาน กสทช. จึงได้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการชุมชน ที่ยื่นแบบคำขอรับการสนับสนุน (ครั้งที่ 2) เพิ่มเติม ตามประกาศฯ เพื่อประกาศให้ชุมชนในเขตพื้นที่การให้บริการของสถานีที่ยื่นแบบคำขอ สามารถตรวจสอบผลการดำเนินงานของสถานีว่าเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ หลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขของการทดลองประกอบกิจการหรือไม่ โดยสามารถส่งข้อมูลการตรวจสอบได้ที่สำนักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ปส.) อาคารเอ็กซิม ชั้น 21 เลขที่ 1193 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรือผ่านโทรสาร 02 278 5202 ภายในกำหนดระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศบัญชีรายชื่อฯ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนตามกฎหมาย
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ปส.) สำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 02 271 7600 ต่อ 5305, 5306, 5309, 5322, 5339
 

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (3/26/2020 2:35:07 PM)