สำนักงาน กสทช. ปรับการให้บริการงานอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19
สำนักงาน กสทช. ปรับการให้บริการงานอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ณ ที่ทำการสำนักงาน กสทช. โดยให้บริการเฉพาะวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 08.30 - 16.30 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2563 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น เว้นแต่การยื่นขออนุญาตผ่านระบบออนไลน์ ยังให้บริการตามวันและเวลาปกติสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.nbtc.go.th

งานบริการออนไลน์ต่างๆ ของสำนักงาน กสทช.​
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์  (คลิ๊ก)
สำนักงาน กสทช. ภาค 1 
(คลิ๊ก)

ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตและการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแบบที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง (คลิ๊ก)

มาตรการช่วยเหลือผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม เรื่องการชำระค่าธรรมเนียมฯ สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (คลิ๊ก)

มาตรการในการช่วยเหลือประชาชนและผู้รับใบอนุญาตสืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. (คลิีก)
 

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (4/3/2020 6:41:02 PM)