มาตรการช่วยเหลือผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม เรื่องการชำระค่าธรรมเนียมฯ สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (5/28/2020 5:54:46 PM)