สำนักงาน กสทช. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (รัชกาลที่ 8)

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 สำนักงาน กสทช. โดยนายเฉลิมชัย ก๊กเกียรติกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ กสทช. และพนักงานของสำนักงาน กสทช. เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (รัชกาลที่ 8) เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต ซึ่งตรงกับวันที่ 9 มิถุนายนของทุกปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อประชาชนชาวไทย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ เชิงสะพานพระราม 8

Create by  - มนฑินี  ผดุงวิทยากร (6/9/2020 4:44:55 PM)