การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดหมวดหมู่และการจัดลำดับบริการโทรทัศน์

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 สำนักงาน กสทช. โดยสำนักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ปส.) จัดการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดหมวดหมู่และการจัดลำดับบริการโทรทัศน์ โดยได้รับเกียรติจาก พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช. เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ และ ผศ. ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช. เข้าร่วมการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าถึงบริการโทรทัศน์ และไม่ก่อให้เกิดภาระเกินความจำเป็นของผู้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ จากการที่ต้องสำรองลำดับหมายเลขช่องที่ไม่มีการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล โดยจะนำผลการรับฟังความคิดเห็นมาปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อไป ณ อาคารหอประชุมชั้น 2 สำนักงาน กสทช.
 

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (7/3/2020 3:55:25 PM)