กิจกรรมแบ่งปันความรู้สู่น้องพี่สำนักงาน กสทช. ประจำปี 2563 ครั้งที่ 6

วันที่ 9 กันยายน 2563 สำนักงาน กสทช. โดยสถาบันวิทยาการ (วย.) จัดกิจกรรมแบ่งปันความรู้สู่น้องพี่สำนักงาน กสทช. ประจำปี 2563 ครั้งที่ 6  ภายใต้การบรรยายในหัวข้อเรื่อง “แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563 – 2568)”  โดยได้รับเกียรติจาก รองประธาน กสทช. พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยาย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและเผยแพร่แนวทางในการดำเนินงานตามแผนแม่บทในการพัฒนากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ นอกจากนี้ในงานยังได้รับเกียรติจาก พลอากาศโท 
ดร. ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ รองเลขาธิการ กสทช. พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ผู้ช่วยเลขาธิการ กสทช. และคณะกรรมการ  กตป. เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ ณ อาคารหอประชุมชั้น 1 สำนักงาน กสทช.

Create by  - มนฑินี  ผดุงวิทยากร (9/11/2020 8:55:37 AM)