กทค. พิจารณาปรับการคำนวณร่างไอซี พร้อมตอกย้ำซิมไม่ดับ

บอร์ด กทค. พิจารณา 2 วาระ สำคัญเรื่องร่างประกาศมาตรฐานการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม และไม่เห็นควรอนุญาตให้ บมจ.กสท โทรคมนาคม รับโอนเลขหมายโทรคมนาคมสำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท ทรูมูฟ จำกัด และบริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด ย้ำมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคผู้ใช้บริการ 1800 เมกะเฮิร์ตซ์ หลัง 15 กันยายน 2556 ซิมไม่ดับแน่นอน

            รศ.ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และกรรมการ กทค.  กล่าวว่า ในที่ประชุมกทค. ครั้งที่ 32/2556 มีการพิจารณา 2 วาระสำคัญดังนี้ 1. ร่างประกาศมาตรฐานการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม หรือ  ค่าไอซี (Interconnection Charge : IC) ซึ่งร่างประกาศดังกล่าวนี้ได้ดำเนินการมาเป็นลำดับต่อเนื่อง โดยมาตรฐานในการคำนวณนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงไปใช้หลักสากลเข้ามาคำนวณ ซึ่งร่างประกาศดังกล่าวได้นำไปรับฟังความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย  Focus Group มา 2 ครั้ง จึงผ่านมติบอร์ด กทค. จากนั้นจะนำเสนอเข้าที่ประชุมบอร์ด กสทช. ต่อไป โดยสาระสำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือมาตรฐาน     การคำนวณที่นำมาใช้คือ ต้นทุนค่าโครงข่าย และต้นทุนทางการเงิน ซึ่งถ้าร่างประกาศนี้ผ่านบอร์ด กสทช.แล้ว     ก็จะใช้สูตรนี้มาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณค่าไอซี เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันสำหรับผู้ประกอบการ       และป้องกันข้อพิพาทที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ทาง กสทช. ได้ขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการ ให้ใช้อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม คือ 45 สตางค์ เป็นการชั่วคราว หากร่างประกาศใหม่ผ่านมติของ กสทช. แล้ว จะนำมาคำนวณหาอัตราราคากลางที่น่าจะราคาต่ำกว่า 45 สตางค์ ภายในเดือนกันยายนนี้ หลังจากนั้นจะประกาศทางเว็บไซต์ และในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

             ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และกรรมการ กทค.  กล่าวว่า ในที่ประชุมยังได้พิจารณาวาระสำคัญที่ 2. เรื่องการขอรับโอนเลขหมายโทรคมนาคม สำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กรณีสัญญาสัมปทาน หรือการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ "คลื่น 1800 MHz" (เมกะเฮิร์ตซ์)    จะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายน 2556 นี้

 

 โดยสืบเนื่องมาจากทางบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้ขอว่า หลังจากสัญญาสัมปทานสิ้นสุดลง จะขอรับโอนเลขหมาย ซึ่งเป็นกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตใช้สิทธิ์ขอโอนเลขหมายโทรคมนาคม       ตามประกาศ กทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรและการบริหารเลขหมายโทรคมนาคม ข้อ 71(1) ที่กำหนดห้ามผู้รับการจัดสรรโอนเลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐานระหว่างกันเอง เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก กสทช. ก่อน ซึ่งทางสำนักงาน กสทช. ได้เสนอข้อพิจารณาคำขอของบริษัท กสท โดยผลออกมาว่าไม่เห็นควรอนุญาตให้บริษัท กสท รับโอนเลขหมายโทรคมนาคมสำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท ทรูมูฟ จำกัด และบริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด สาเหตุมาจากทาง กสทช. ได้ออกประกาศ เรื่องมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีการสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ.2556 (ประกาศห้ามซิมดับ) แล้ว โดยที่ประชุมได้รับทราบและได้เห็นชอบ

            นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. ภารกิจโทรคมนาคม กล่าวเพิ่มเติมว่า ในที่ประชุมกทค. ยังได้พิจารณาเรื่องการขอต่ออายุการใช้เลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐานของบริษัท ทรูมูฟ จำกัด และบริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด โดยให้ต่ออายุจนถึงวันที่ 15 ก.ย. 2556 อย่างไรก็ตามหลังจากวันดังกล่าว ทาง กสทช. ได้ออกประกาศห้ามซิมดับ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ใช้บริการ ให้บริการเป็นไปโดยไม่หยุดชะงัก และเพื่อให้เป็นไปตามอำนาจของ กสทช.  ตามประกาศ กทช.เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. 2551 ที่ได้กำหนดไว้ว่า ให้เลขหมายโทรคมนาคมเป็นทรัพยากรโทรคมนาคม ซึ่งในการบริหารและการจัดสรรนั้นต้องคำนึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และประโยชน์สาธารณะ ตลอดจนในข้อ 6(10) ของตัวประกาศดังกล่าว ให้ กสทช. นั้น มีอำนาจกำหนดมาตรการเพื่อเป็นการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ

            ดังนั้นที่ประชุมจึงเห็นด้วยกับข้อเสนอของสำนักงาน ที่กำหนดมาตรการประโยชน์สาธารณะให้สอดคล้องกับประกาศห้ามซิมดับ โดยการให้บริษัท ทรูมูฟ จำกัด และ บริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด ใช้งานเลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐานสำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 2556 จนกว่าสิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครองตามประกาศห้ามซิมดับของ กสทช.ดังกล่าว  และยังคงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศ กทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรและการบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. 2551 ดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 27(7)    แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ พ.ศ. 2553 และประกาศ กทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรร และการบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. 2551 ข้อ 5 ข้อ 6(10) และข้อ 7(3) ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติตามเรื่องประกาศห้ามซิมดับซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา เป็นไปอย่างมีป ระสิทธิภาพ


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Create by  - 2fellows  admin (3/18/2016 3:45:15 PM)