กทค. เปิดวาระประชุมพิเศษพิจารณาเรื่องเรียนโทรคมนาคม

ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมบอร์ดโทรคมนาคม เผยผลพิจารณาเรื่องร้องเรียนเสร็จสิ้นแล้ว 30 เรื่องจาก 75 เรื่อง พร้อมพิจารณาแผนความคุ้มครองผู้ใช้บริการคลื่น 1800 ที่สิ้นสุดสัญญาสัมปทาน

            นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม (วท) ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) กล่าวว่า กทค. เห็นความสำคัญเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคในการใช้บริการโทรคมนาคม โดยในการประชุม กทค. ครั้งที่ 35/2556 (8 ตุลาคม 2556) เป็นวาระพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียนในกิจการโทรคมนาคม โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมเสร็จสิ้นไป 30 เรื่อง จากจำนวนเรื่องร้องเรียน 75 เรื่อง

            ทั้งนี้ ที่ประชุม กทค. มีมติให้ผู้ประกอบการคืนเงินให้แก่ผู้ร้องเรียน พร้อมค่าเสียประโยชน์ร้อยละ 15 ซึ่งเท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่ผู้ให้บริการคิดจากผู้ใช้บริการ และให้สำนักงาน กสทช. ตรวจสอบจำนวนเงินคงเหลือกับผู้ประกอบการ มติดังกล่าวมีผลกับผู้ยื่นเรื่องร้องเรียนในครั้งนี้รวม 4 กรณี คือ 1.กรณีประสบปัญหาการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบชำระค่าบริการล่วงหน้า แต่ถูกระงับบริการและยึดเงินคงเหลือในระบบ เนื่องจากบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบชำระค่าบริการล่วงหน้า กำหนดระยะเวลาขั้นต่ำอันมีลักษณะเป็นการบังคับให้ผู้ใช้บริการต้องใช้บริการภายในระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 3 เรื่อง 2.กรณีประสบปัญหาผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทชำระค่าบริการล่วงหน้ายกเลิกบริการ แต่บริษัทผู้ให้บริการไม่คืนเงินคงเหลือในระบบเป็นเงินสดให้แก่ผู้ใช้บริการ จำนวน 4 เรื่อง 3.กรณีประสบปัญหา ถูกคิดค่าบริการเสริมรับข้อมูลข่าว/ดูดวง ผ่านทาง SMS โดยที่ไม่ได้สมัครใช้บริการ จำนวน 8 เรื่อง 4.กรณีผู้ประกอบการเรียกเก็บค่าบริการที่มิได้สมัครใช้ จำนวน 1 เรื่อง

            ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียนกรณีการประสบปัญหาบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบชำระค่าบริการล่วงหน้า กำหนดระยะเวลาขั้นต่ำอันมีลักษณะเป็นการบังคับให้ผู้ใช้บริการต้องใช้บริการภายในระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 13 เรื่อง ที่ประชุม กทค. ได้มีมติให้การเติมเงินทุกมูลค่าจะต้องได้รับระยะเวลาใช้งานไม่น้อยกว่า 30 วัน และให้นับรวมระยะเวลาการใช้งานสะสมวันสูงสุดอย่างน้อย 365 วันแต่สำหรับผู้ร้องเรียนที่ได้เติมเงินก่อนหน้าที่ กทค. ได้เคยมีมติเรื่องการกำหนดวันหมดอายุบัตรเติมเงินไปก่อนหน้านี้ ให้ถือว่าไม่สามารถกำหนดวันหมดอายุบัตรเติมเงินได้

            กรณีผู้ร้องเรียนประสบปัญหาไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายเป็นรายการส่งเสริมการขายที่มีอัตราค่าบริการอัตราขั้นสูงตามที่ กสทช. กำหนดได้ ที่ประชุม กทค. ได้มีมติว่า ผู้ให้บริการไม่สามารถบังคับผู้ร้องเรียนให้ใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายที่ผู้ร้องเรียนไม่ต้องการได้

            สำหรับเรื่องร้องเรียนที่เหลือ กทค. จะนัดพิจารณาต่อในวันพรุ่งนี้ (วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2556)

            นายสุทธิศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ประชุมยังได้รับทราบผลพิจารณาแผนความคุ้มครองผู้ใช้บริการตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2556 ของผู้ให้บริการทั้ง 3 รายตามที่คณะทำงานฯ นำเสนอ และเห็นชอบแผนความคุ้มครองผู้ใช้บริการของผู้ให้บริการทั้ง 3 ราย ได้แก่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรูมูฟ จำกัด และบริษัท ดิจิตอล โฟน จำกัด ตามความเห็นของคณะทำงานฯ โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมใน 4 ส่วนคือ ข้อมูลการให้บริการ แผนงานประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบถึงการสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน แผนงานส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เลือกปฏิบัติ และทั่วถึง และค่าใช้จ่ายในการให้บริการและการรักษาคุณภาพมาตรฐานบริการ เพื่อให้แผนดังกล่าวมีความครอบคลุม ครบถ้วน

            นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบแบบฟอร์มรายงานข้อมูลการให้บริการเพิ่มเติมตามที่คณะทำงานฯ เสนอ โดยให้ปรับปรุงข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการคงเหลือ และการดำเนินการตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวฯ และให้สำนักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาแผนความคุ้มครองผู้ใช้บริการไปยังผู้ให้บริการทั้ง 3 ราย และให้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบถึงการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ของผู้ให้บริการ

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download

  • Press_Release_ผลการประชุมกทค-8ต-ค-56.doc

Create by  - 2fellows  admin (3/18/2016 2:36:17 PM)