กทค. เลื่อนวันประมูลคลื่น 900 MHz เป็นกรอบเวลาเดิม 15 ธ.ค. 2558

    นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) มีมติเลื่อนวันประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 900 MHz จากเดิมที่กำหนดไว้ในวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เป็นวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 และได้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบวันประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz ที่ได้เลื่อนแล้วนั้น แม้ว่าการเลื่อนประมูลคลื่นความถี่ดังกล่าวให้เร็วขึ้นจะส่งผลดีต่อประเทศชาติและประชาชนในหลายประการ เช่น ผู้ใช้บริการจะได้รับบริการที่ดีและมีคุณภาพเร็วขึ้น อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือสนับสนุนในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในระดับมหภาค โดย กทค. สำนักงาน กสทช. ได้กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันพฤติกรรมสมยอมในการเสนอราคาประมูล (ฮั้วประมูล) ไว้อย่างเข้มงวดรัดกุมแล้ว แต่ก็ยังมีบทความของนักวิชาการ บทความขององค์กรต่อต้านการคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ตลอดจนข้อคิดเห็นของภาคประชาสังคมบางส่วนซึ่งเห็นว่าการเลื่อนวันประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz ที่กำหนดติดกันกับวันประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz  แม้ว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการฮั้วประมูลได้ก็ตาม แต่ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อวงเงินการเสนอราคาที่อาจจะทำให้รัฐได้รับเงินค่าประมูลน้อยกว่าที่จะมีการประมูลในห้วงเวลาที่แตกต่างกัน โดยกลุ่มนักวิชาการและภาคประชาชนดังกล่าวเห็นตรงกันว่าควรจะมีการเลื่อนวันประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz ออกไปโดยไม่ให้ติดกันกับวันประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz ซึ่งจะทำให้การประมูลคลื่นความถี่ในครั้งนี้โปร่งใส ยุติธรรม ปราศจากข้อครหา และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนทุกภาคส่วนได้ว่า กทค. และสำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินโครงการนี้ด้วยการรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและรัฐเป็นที่ตั้ง

    ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความสมดุลทั้งในแง่ของการรับฟังข้อเสนอแนะของกลุ่มนักวิชาการและองค์กรภาคประชาชนทุกภาคส่วน และจะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ใช้บริการ 2G บนคลื่นความถี่ 900 MHz ซึ่งสัญญาสัมปทานสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 ได้มีระยะเวลาตัดสินใจโอนย้ายเลขหมายมากยิ่งขึ้น ประกอบกับการเลื่อนวันประมูลในครั้งนี้ก็เป็นการเลื่อนไปอยู่ภายใต้กรอบเวลาเดิมคือ วันที่ 15 ธันวาคม 2558 ซึ่งแตกต่างจากในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ที่ได้เลื่อนไปในครั้งแรกประมาณ 1 เดือน จึงไม่น่าจะส่งผลต่อระยะเวลาการเปิดให้บริการ 4G มากนัก อีกทั้งคลื่นความถี่ 1800 MHz ก็ไม่ได้มีมติให้เลื่อนวันประมูลโดยยังคงกำหนดวันประมูลเป็นวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เช่นเดิม ซึ่งคาดว่าน่าจะเปิดให้บริการ 4G ได้ภายในเดือนมกราคม 2559 เป็นต้นไป

ที่ประชุม กทค. ในวันนี้จึงมีมติให้ 1. ให้เลื่อนวันประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz  ที่เคยกำหนดวันประมูลในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 กลับไปประมูลในวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ตามกรอบเวลาเดิม และ 2. ให้สำนักงาน กสทช. ทำหนังสือเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด่วนที่สุด เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบต่อไป

    นายฐากร เปิดเผยว่า สำหรับขั้นตอนในการดำเนินการเกี่ยวกับไทยทีวี จากการที่ กสท. ได้ไปเจรจาหารือกับไทยทีวีที่ศาลปกครอง และให้โอกาสไทยทีวีไปหาพันธมิตรได้จนถึงวันที่ 31 ต.ค. 2558 เท่ากับการทวงการชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่จะดำเนินการวันที่ 31 ต.ค. 2558 แต่เนื่องจากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดราชการ ทำให้ตามกรอบระยะเวลา ไทยทีวีสามารถชำระได้ถึงวันที่ 2 พ.ย. 2558 ประกอบกับในวันที่ 29 ต.ค. 2558 ที่ผ่านมา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ได้มีการประชุมแล้วเห็นควรมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. มีหนังสือทวงเงินไปยังไทยทีวี ในวันที่ 31 ต.ค. 2558 แต่เนื่องจากตรงกับวันหยุดราชการจึงให้เลื่อนการทวงเป็นวันที่ 2 พ.ย. 2558 แทน ซึ่งในวันนี้ (2 พ.ย. 2558) ไทยทีวี ยังสามารถมาชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ได้ภายในเวลา 16.30 น. กรณีที่ไทยทีวีไม่นำเงินมาชำระภายในเวลาดังกล่าว สำนักงาน กสทช. ก็จะมีหนังสือแจ้งไปถึงไทยทีวีเพื่อสั่งพักใบอนุญาตชั่วคราวเป็นเวลา 30 วัน ตามมติที่ประชุม กสท. และจะแจ้งไปยังไทยพีบีเอสซึ่งเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายของไทยทีวีให้ยุติการออกอากาศของไทยทีวีต่อไป สำหรับขั้นตอนการเจรจาทางชั้นศาลอยู่ในระหว่างที่ กสท. ขอเลื่อนวันเจรจาเดิมที่กำหนดไว้ในวันที่ 30 ต.ค. 2558 ออกไปเนื่องจาก กสท. ติดภารกิจ ซึ่งอยู่ในระหว่างที่ศาลปกครองจะกำหนดนัดวันเจรจาอีกครั้งหนึ่ง

Create by  - 2fellows  admin (1/30/2016 3:07:17 PM)