กทค. แถลงผลการประชุมวันที่ 17 กันยายน 2556

กทค. แถลงผลการประชุมวันที่ 17 กันยายน 2556กทค. หารือสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ศึกษาเตรียมจัดการประมูล คลื่นความถี่ 1800 MHz คาดจัดประมูลได้ในปีหน้า พร้อมเผยจำนวนลูกค้าและเม็ดเงินคงค้างในระบบ 1800 MHz ถึง 15กันยายน 2556 ของทรูมูฟ และ  ดีพีซี รวมมูลค่ากว่า 428 ล้านบาท   และพิจารณาการจัดตั้ง Infrastructure Fund หากขัดระเบียบกลต.จะต้องมีการตั้งนิติบุคคล.

            พันเอก. ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองประธาน กสทช.) ในฐานะประธานกิจการโทรคมนาคม (ประธาน กทค.) กล่าวว่า วันนี้ (17 กันยายน 2556) ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ครั้งที่ 33/2556 มี มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

            1. กทค. ได้ประชุมร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาจากสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union หรือ ITU) เพื่อวางแนวทางในการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 1800 MHz หรือการประมูลคลื่นความถี่ ที่จะเกิดขึ้นในปีหน้านั้น โดยเห็นพ้องต้องกันในว่าการจัดประมูลดังกล่าวต้องเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะมากที่สุด และเรื่องรายได้การประมูลนั้นให้เป็นไปตามหลักการทางเศรษฐศาสตร์

            ทั้งนี้แนวทางที่ ITU จะทำการศึกษา ประกอบด้วย หลักการคำนวณมูลค่าคลื่นความถี่ ราคาตั้งต้นประมูล วิธีการประมูล ตลอดจนการวิเคราะห์แนวทางการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz แบบประมูลคลื่นความถี่เดียว หรือแบบประมูลรวม2 คลื่นความถี่

            ทั้งคลื่นความถี่ 1800 MHz และ900 MHz พร้อมกัน ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปจาก ITU ไม่เกินเดือนธันวาคม 2556

            2. กทค. ได้ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับกรณีคลื่นความถี่ 1800 MHz หมดสัญญาสัมปทาน มีดังนี้ บริษัท กสท โทรคมนาคม บริษัท ทรูมูฟ จำกัด (ทรูมูฟ) และบริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด (ดีพีซี) โดยทาง กทค. ได้ให้นโยบายในเรื่องเงินที่เหลือคงค้างอยู่ใน ซิมของผู้ใช้บริการ ซึ่งต้องมีการจัดการตามกฎหมาย โดยเงินนั้นไม่ถือเป็นรายได้ของผู้ให้บริการแต่เป็นของผู้ใช้บริการ และต้องละเว้นค่าบริการหากผู้ใช้บริการ โทรไปยังคอลล์เซ็นเตอร์ของผู้ให้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ทั้งนี้ดีพีซี ได้เปลี่ยนเป็นระบบโพสต์เพด ทั้งหมด โดยจะคืนผู้ใช้บริการที่ต้องการยกเลิกเป็นเช็คเงินสด ส่วนทรูมูฟ จะมีทั้งระบบโพสต์เพด และพรีเพด จึงมีวิธีการจัดการที่ซับซ้อนกว่า

            นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการสำนักงานกสทช. กล่าวว่า ทั้งทรูมูฟ และดีพีซี ได้ส่งสรุปจำนวนเลขหมายลูกค้าที่อยู่ในระบบ ถึงวันที่ 15 กันยายน 2556 แล้ว โดยทรูมูฟ มีลูกค้าโพสต์เพด จำนวน 346,156 เลขหมาย ลูกค้าพรีเพด มี 17,409,565 เลขหมาย รวมเงินคงค้างในระบบ 428, 089,702.68 บาท ในส่วนของลูกค้าดีพีซี มีเฉพาะลูกค้าโพสต์เพดเท่านั้น มี 74,219 เลขหมาย

            ทั้งนี้วาระบอร์ด กทค.ยังได้พิจารณา เรื่องที่ 3.การจัดตั้งกองทุน Infrastructure Fund นั้น ทาง กทค. ได้มีมติให้ทางสำนักงาน กสทช. ดำเนินการทางกฎหมายดังนี้

            3.1 การจัดตั้งกองทุน Infrastructure Fund ต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของ กลต.

             3.2 ในส่วนของการประกอบกิจการโทรคมนาคมต้องเป็นไปตามกฎหมายของ กสทช. โดยกองทุนต้องมาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช.

            3.3 หากการจัดตั้งกองทุนดังกล่าว หากขัดต่อระเบียบของ กลต. จะต้องจัดตั้งนิติบุคคล เพื่อประกอบกิจการแทนกองทุน.

            ซึ่งสำนักงาน กสทช. จะยกร่างหนังสือเพื่อเสนอเรื่องต่อ บอร์ด กทค. อีกครั้งเพื่อเป็นแนวทางในการตอบหนังสือต่อกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด หรือ SCBAM ต่อไป


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Create by  - 2fellows  admin (3/18/2016 3:28:13 PM)