กทค. แถลงผลการประชุมวันที่ 24 กันยายน 2556

กทค. พิจารณา 3 วาระสำคัญ ตั้งข้อสังเกตการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม ทั้งมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศแผนเลขหมายโทรคมนาคมเพื่อให้ทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม และรับทราบเรื่องราวร้องทุกข์หมวดโทรคมนาคมมี 75 เรื่อง

            นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. ภารกิจโทรคมนาคม กล่าวว่า วันนี้ (24 กันยายน 2556) ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ครั้งที่ 34/2556 มี มีมติในเรื่องสำคัญ 3 เรื่องหลัก ดังนี้

            เรื่องที่ 1 ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการศึกษาการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม : กรณีการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด พร้อมมีข้อสังเกต และมอบหมายให้สำนักงานมีหนังสือแจ้งยังไปบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ตามแนวทางดังนี้

             1) การจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (กองทุนรวมฯ) ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทฯ) ย่อมเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

            2) หากมีการจัดตั้งกองทุนรวมฯ แล้ว การดำเนินกิจการของกองทุนรวมฯ       มีลักษณะที่มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมด้วยการให้เช่าทรัพย์สินโทรคมนาคมแก่บุคคลอื่นทั่วไป อันเป็นลักษณะการประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง ซึ่งเป็นการประกอบกิจการที่มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่บุคคลอื่นทั่วไป จะต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544

            3) ในการพิจารณาคำว่า “การประกอบกิจการ” ตามนัยของ กทค. หมายถึง “การประกอบกิจการโทรคมนาคม” และผู้ที่ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจะต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขของมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544

            เรื่องที่ 2 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. .... โดยได้ปรับปรุงแผนเลขหมายปัจจุบันให้มีความทันสมัยขึ้น และรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมในอนาคต เพื่อให้มีเลขหมายเพียงพอการใช้งาน ทั้งนี้ประกาศฉบับปัจจุบันยังไม่รองรับเลขหมายบางประเภท จึงปรับปรุงเพื่อให้กำกับดูแลได้อย่างครอบคลุม และที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. .... โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับร่างประกาศให้มีความกระชับขึ้น มีความทันสมัยขึ้น ลดภาระการจัดการเลขหมาย ปรับขั้นตอนการทำงานให้รวดเร็วขึ้น เนื่องจากประกาศฉบับเดิมมีขั้นตอนดำเนินการหลายขั้นตอน และเพื่อให้สอดคล้องกับ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. .... ทั้งนี้ที่ประชุมมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อไป

            เรื่องที่ 3 ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการโทรคมนาคม โดยได้รับทราบว่า  มีทั้งหมดจำนวน 345 เรื่อง มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคมจำนวน 152 เรื่อง แต่ภายหลังจากได้ทำการตรวจสอบสถานการณ์ร้องเรียน การจัดหมวดหมู่ พบว่าคงเหลือเรื่องเรียนจำนวน 75 เรื่อง หลังจากนี้จะมีการนัดประชุม กทค. เป็นวาระพิเศษอีกหนึ่งครั้งเพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียนทั้งหมดนี้


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Create by  - 2fellows  admin (3/18/2016 2:43:35 PM)