กสทช. กำหนดจัดโครงการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของนักวิทยุสมัครเล่น ในงานสัปดาห์นักวิทยุสมัครเล่นเฉลิมพระเกียรติ 2557 ระหว่างวันที่ 8-13 ธันวาคม2557 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา5 ธันวามหาราช

    นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองเลขาธิการ กสทช.) สายงานกิจการโทรคมนาคม เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช. ได้กำหนดจัดโครงการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของนักวิทยุสมัครเล่น ในงานสัปดาห์นักวิทยุสมัครเล่นเฉลิมพระเกียรติ 2557 ขึ้นระหว่างวันที่ 8-13ธันวาคม 2557 ณ สำนักงาน กสทช. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างสำนักงาน กสทช. องค์กรที่เกี่ยวข้อง และพนักงานวิทยุสมัครเล่นทั่วไป เพื่อส่งเสริมการคิด ประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ และส่งสิ่งประดิษฐ์ ของสมาคมวิทยุสมัครเล่นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในกิจการวิทยุสมัครเล่น เข้าประกวด และเพื่อเตรียมความพร้อมในยามฉุกเฉิน สนับสนุนการสร้างองค์กรเข้มแข็ง รวมถึงสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมวิทยุสมัครเล่นในรูปแบบและกติกาสากล
   รูปแบบในการจัดงานครั้งนี้ประกอบไปด้วย การแสดงนิทรรศการวิทยุสื่อสาร ระหว่างวันที่ 8-13 ธันวาคม 2557 และกิจกรรมการแข่งขันประกวดนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการวิทยุสมัครเล่น ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2557 ซึ่งในส่วนของนิทรรศการวิทยุสื่อสาร จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1.ส่วนนิทรรศการแสดงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับวิทยุสื่อสาร2.ส่วนนิทรรศการแสดงโครงการสังคมปลอดภัย ไร้ความรุนแรง ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และ 3.ส่วนนิทรรศการแสดงอุปกรณ์และวิทยุสื่อสารโบราณ
    กสทช. อยากขอเชิญชวนนักวิทยุสมัครเล่นและประชาชนคนไทยมาร่วมงานสัปดาห์นักวิทยุสมัครเล่นเฉลิมพระเกียรติ2557 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-13 ธันวาคม 2557 นี้ มาร่วมเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยกันภายในงาน มาแลกเปลี่ยนความรู้ รับชม ผลงานการประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการวิทยุสมัครเล่น ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในยามฉุกเฉิน รวมทั้งร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในการแข่งขันประกวดนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการวิทยุสมัครเล่น ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2557

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download

  • โครงการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของนักวิทยุสมัครเล่นฯ.doc

Create by  - 2fellows  admin (3/10/2016 10:59:48 AM)