กสทช. จัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz แล้ววันนี้ (28 พ.ค. 57)

รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และกรรมการโทรคมนาคม (กทค.) กล่าวว่า วันนี้ (พุธที่ 28 พฤษภาคม 2556) กสทช. ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน  1710 – 1722.5 MHz/1805 – 1817.5 MHz และ 1748 – 1760.5 MHz/1843 – 1855.5 MHz พ.ศ. …. และ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications – IMT) ย่านความถี่ 1710-1785/1805-1880 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ณ ห้องควีนส์ปาร์ค 1 และ 2 โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้ได้ความคิดเห็นรอบด้าน มาปรับปรุงร่างประกาศฉบับทั้งสองฉบับให้สมบูรณ์
    ทั้งนี้ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ ย่าน 1800 MHz นั้น มีเนื้อหาครอบคลุมการกำหนดช่องความถี่วิทยุ และเงื่อนไขการใช้งานความถี่วิทยุในย่านดังกล่าว ส่วน (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ย่าน 1800 MHz นั้นมีเนื้อหาครอบคลุมการกำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบการประมูลคลื่นความถี่ รายละเอียดขั้นตอนในการเข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่ คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการประมูล กฎกติกาการประมูล ตลอดจนเงื่อนไขในการอนุญาตที่เหมาะสมกับสภาพตลาดโทรคมนาคมในปัจจุบัน
    รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ย้ำถึงวัตถุประสงค์ในการจัดการประมูลคลื่นความถี่ว่า กทค. ได้กำหนดวัตถุประสงค์เชิงนโยบายในการประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทย โดยคำนึงถึงเจตนารมณ์ของการจัดสรรคลื่นความถี่ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดแนวคิดอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์สาธารณะ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรม ซึ่งเรียงตามลำดับความสำคัญดังนี้ 1. การใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ที่ก่อให้เกิดอรรถประโยชน์ต่อสาธารณะสูงสุด 2. การส่งเสริมการแข่งขันในตลาดโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มคุณภาพของบริการและลดต้นทุนของการให้บริการ เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวม 3. การมีความโปร่งใสและชัดเจนในกระบวนการออกแบบและการดำเนินการประมูล ซึ่งจะทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะมีความเข้าใจและยอมรับในผลลัพธ์ของการประมูลที่จะเกิดขึ้น 4. การพัฒนาด้านการสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศไทยจากทั้งโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการ เพื่อรองรับความต้องการและบริการที่เพิ่มขึ้น 5. ความชัดเจนเชิงนโยบายการบริหารจัดการคลื่นความถี่จะทำให้ผู้ประกอบการและนักลงทุนจะสามารถวางแผนไว้ล่วงหน้า และก่อให้เกิดการพัฒนาตลาดโทรคมนาคมของประเทศไทยที่ยั่งยืน และ 6. สร้างรายได้จากการประมูลเข้ารัฐ
    นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองเลขาธิการ กสทช.) สายงานโทรคมนาคม กล่าวว่า สำหรับประเด็นที่เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน  1710 – 1722.5 MHz/1805 – 1817.5 MHz และ 1748 – 1760.5 MHz/1843 – 1855.5 MHz พ.ศ. …. ในวันนี้ ได้แก่ 1. ขนาดของคลื่นความถี่ที่จะให้อนุญาต 2. วิธีการอนุญาต (วิธีการประมูล) 3. ราคาขั้นต่ำของการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (reserve price) 4. กระบวนการอนุญาต 5. สิทธิ หน้าที่และ เงื่อนไขในการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz และ 6. มาตรการจำกัดพฤติกรรมสมยอมในการเสนอราคาประมูล และสำหรับ(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications – IMT) ย่านความถี่ 1710-1785/1805-1880 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) รับฟังความคิดเห็นในประเด็นสำคัญได้แก่ 1.ความเหมาะสมในการกำหนดช่องความถี่ 1710-1785/1805-1880 MHz (paired band) ในลักษณะ FDD 2.ความเหมาะสมในการกำหนดขนาดความกว้างแถบความถี่ของแต่ละช่องความถี่ เป็น 2 x 5 MHz และ 3.ความเหมาะสมของเงื่อนไขในการใช้งานคลื่นความถี่
    สำหรับการรับฟังความคิดเห็นทางเอกสาร ยังคงสามารถส่งความคิดเห็นมาให้สำนักงาน กสทช.     ได้จนถึงวันที่ 8 มิ.ย. 2557 ในช่องทาง ดังนี้  1. ทาง e-mail: tel_license1@nbtc.go.th  2. ทางโทรสาร:         0 2279 1244  3. นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้ สำนักงาน กสทช. (สำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 1 เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download

  • Press-Release-280557-กสทช-รับฟังความคิดเห็นร่างหลักเกณฑ์ประมูลคลื่น-1800-Final.doc

Create by  - 2fellows  admin (3/14/2016 3:40:31 PM)