กสทช. จัดโครงการ “อาสาสมัคร NIV จิตอาสาเพื่อสังคม” เป็นกำลังเสริม ยกระดับชุมชนเพื่อการเรียนรู้

วันนี้ (6 พฤษภาคม 2557) พลเอกสุกิจ ขมะสุนทร กรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการอาสามัคร NIV จิตอาสาเพื่อสังคม” (NBTC: ITU Volunteers (NIV) พร้อมด้วยนายวิสิฐ อติพญากุล ตัวแทนสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ณ โรงแรม เดอะไพน์รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี
    พลเอกสุกิจ ขมะสุนทร กรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) กล่าวว่า กสทช. ได้ดำเนินการตามภารกิจหลัก คือการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO)  โดยมีการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ USONET ขึ้นในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ และล่าสุดได้จัด “โครงการอาสามัคร NIV จิตอาสาเพื่อสังคม” (NBTC: ITU Volunteers (NIV) เป็นโครงการที่สำนักงาน กสทช.ได้ร่วมมือกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union : ITU) เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจากทั่วประเทศที่มีจิตสาธารณะ  เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2557 ถึง 7 เมษายน 2557 ทางเว็บไซต์ http://uso.nbtc.go.th
    โดยอาสาสมัครจะทำหน้าที่ตลอดระยะเวลาทั้งหมด 6 สัปดาห์ เพื่ออบรมผู้ดูแลศูนย์ USONET และผู้สนใจทั่วไป เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น และประชาสัมพันธ์ศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนให้เป็นที่รู้จัก โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเผยแพร่และส่งเสริมการใช้งาน ICT นอกจากนี้ยังจะมีการจัดกิจกรรมที่เป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างท้องถิ่น ซึ่งเป็นการเสริมสร้างมิตรภาพให้มากขึ้น
    สำหรับอาสาสมัครที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 45 คน โดยแบ่งเป็นทีม ทีมละ 3 คน และเป็นรายบุคคล จะทำงานร่วมกับองค์กรท้องถิ่นและชุมชนใน 14 จังหวัดได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดปทุมธานี จังหวัดตรัง จังหวัดสุราษฏ์ธานี และจังหวัดพังงา
    ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้แนวคิดมาจากงาน Welcome Reception of the NIA/ITU International ICT Volunteers 2013 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้ประชาชนในชนบท ผู้พิการ เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม และผู้มีรายได้น้อยสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และครอบคลุมอย่างไม่มีข้อจำกัด
    ศูนย์ USONET เป็นหนึ่งในภาระกิจหลักของ กสทช.ในด้านการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) โดยการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนและศูนย์อินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม  ในพื้นที่ชนบทห่างไกลและพื้นที่ที่ประชาชนยังขาดโอกาสเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ต  โดยภายในแต่ละศูนย์จะประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ 11 เครื่อง  ปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง  โทรทัศน์ 1 เครื่อง  เครื่องเล่นดีวีดี 1 เครื่อง  จานรับสัญญาณ 1 ชุด  โปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง  อุปกรณ์สำรองไฟฟ้า 1 ชุด  อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 1 ชุด  เครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง  โต๊ะ 11ตัว  และ หูฟัง 22 ชิ้น ไว้บริการประชาชนเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างอาชีพ เสริมรายได้ รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Create by  - 2fellows  admin (3/14/2016 4:12:26 PM)