กสทช. มอบสายด่วน 1479 เพื่อพัฒนาคนพิการ“ได้งาน เข้าถึงสิทธิ์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า”

นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ภารกิจโทรคมนาคม กล่าวถึง การสนับสนุนหมายเลขโทรคมนาคมพิเศษ 4 หลัก คือ หมายเลข 1479 เพื่อเป็นสายด่วนสำหรับคนพิการ ตามที่มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ได้มีการประสานและขอความอนุเคราะห์มายังสำนักงาน กสทช. เพื่อขอใช้หมายเลขดังกล่าวต่อไป

เพื่อสนับสนุนช่องทางการสื่อสารที่มีความสะดวก รวดเร็ว ยิ่งขึ้น ให้กับประชากรคนพิการ ซึ่งมีอยู่ในสังคมไทยจำนวนไม่น้อยที่รอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน   ของรัฐ และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย

            ทั้งนี้ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ได้อนุมัติให้มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ใช้หมายเลขโทรคมนาคมพิเศษ 4 หลัก หมายเลข 1479  ชั่วคราว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดมาตั้งแต่เดือนเม.ย.2556 และมีกำหนดให้ใช้ถึงเดือนก.ค.2556  เพื่อเป็นสายด่วน สำหรับให้ความช่วยเหลือคนพิการเป็นครั้งแรกของประเทศไทย และเป็นเบอร์นำร่องที่ใช้สำหรับโครงการ“1279 ปลุกพลังคนพิการจากบูรพาสู่อีสาน” ของมูลนิธิฯ  ซึ่งปรากฎว่ามีคนพิการ ติดต่อเข้ามาใช้บริการสอบถามเรื่องการฝึกอาชีพหรือสอบถามข้อมูลต่างๆ เรื่องสิทธิประโยชน์ของคนพิการ ตามที่รัฐจัดให้ และการขอความช่วยเหลือเร่งด่วนในกรณีการดำรงชีวิตในปัจจุบันเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มว่าจะมีปริมาณการติดต่อเข้ามาสูงขึ้นเรื่อยๆ

           รองเลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า ทางมูลนิธิฯ ได้ยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมขอให้ กสทช. สนับสนุน หมายเลข 1479 เพื่อให้เป็นสายด่วนสำหรับคนพิการต่อไป  เพื่อใช้ในโครงการ “ศูนย์พิทักษ์สิทธิคนพิการ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ” ซึ่งมีระยะเวลาการดำเนินงานตามโครงการ 4 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2556 – 2559 และจะมีการจัดทำระบบ call center หมายเลข 1479  เพื่อให้มูลนิธิฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการที่เดือดร้อนได้อย่างรวดเร็วต่อเนื่องจากโครงการเดิม รวมถึงเพื่อให้คนพิการได้รับข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ ส่งเสริมอาชีพ อำนวยความสะดวกในการเดินทาง และบริการอื่นๆ สู่การดำรงชีวิตอิสระ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมทั้งใช้เป็นช่องทางในการรับแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนพิการอีกด้วย

 

            พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธาน กสทช.และประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.)  กล่าวว่า  สำนักงาน กสทช. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานรัฐของประเทศ มีนโยบายที่แน่ชัดในการส่งเสริมโทรคมนาคมอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกันทั่วประเทศ และสนับสนุนให้มีการพัฒนานวัตกรรมโทรคมนาคมเพื่อเพิ่มโอกาส ลดช่องว่าง พร้อมสนับสนุนคนพิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้เข้าถึงบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง

 

             ซึ่งกสทช.  ได้พิจารณาและเล็งเห็นว่ามูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เป็นองค์กรที่สำคัญในสังคมไทยที่มีเจตนารมย์และภารกิจ  ในการช่วยเหลือสังคมอย่างแท้จริง โดยเฉพาะการเน้นให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการเป็นสำคัญ ดังนั้น สำนักงาน กสทช. ยินดีสนับสนุนหมายเลข 1479 โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคนพิการให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการ อันจะทำให้คนพิการสามารถอยู่ในสังคมร่วมกันอย่างมีความสุข ภายใต้แนวคิด “ได้งาน เข้าถึงสิทธิ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า”

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Create by  - 2fellows  admin (3/24/2016 5:27:33 PM)