กสทช. รับทราบและเห็นชอบการยืนยันคืนคลื่นความถี่ 1800 MHz จำนวน 4.8 MHz ของ บ. กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โดยไม่มีเงื่อนไข จาก ก.ไอซีที และให้นำไปรวมกับคลื่นที่จะไปประมูลเป็น 30 MHz และให้รับฟังความคิดเห็นสาธารณะร่างหลักเกณฑ์ประมูล 4G คลื่นความถี่ 1800 MHz ในวันที่ 18 ก.ค. 2558

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า วันนี้ (16 ก.ค. 2558) ที่ประชุม กสทช. มีมติเห็นชอบการยืนยันการคืนคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ตามที่มติที่ประชุม กทค. ดังนี้

     1. รับพิจารณาเฉพาะหนังสือของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ที่ยืนยันการคืนคลื่นความถี่ 1800 MHz ขนาดความกว้างแถบคลื่นความถี่ 4.8 MHz ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม โดยไม่มีเงื่อนไขเท่านั้น

     2. รับทราบและเห็นชอบการคืนคลื่นความถี่จำนวน 4.8 MHz เพื่อนำไปประมูลร่วมกับคลื่นความถี่เดิมจำนวน 25.2 MHz ที่สิ้นสุดอายุสัญญาสัมปทานแล้ว โดยรวมเป็นขนาดแถบคลื่นความถี่ 30 MHz และแบ่งเป็นชุดคลื่นความถี่ 2 ชุด ชุดละ 15 MHz เพื่อนำไปประมูล

     3. ให้สำนักงาน กสทช. ปรับปรุงร่างประกาศหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของราคาขั้นต่ำนั้น การปรับเป็นชุดคลื่นความถี่ขนาด 15 MHz จะปรับราคาขั้นต่ำเป็น 13,920 ล้านบาท (กรณีปรับราคาเพิ่มหากจำนวนผู้เข้าร่วมการประมูลน้อยกว่าหรือเท่ากับชุดคลื่นความถี่ที่จะให้อนุญาต จะปรับเป็นราคา 19,890 ล้านบาท)

      4. ให้สำนักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งกระทรวง ICT เพื่อให้ดำเนินกระบวนการคืนคลื่นความถี่และ ปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่ในย่านความถี่ (Spectrum Rearrangement) สำหรับคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 25 กันยายน 2558 เพื่อให้ทันต่อกำหนดการยื่นคำขอเพื่อเข้าร่วมการประมูลซึ่งกำหนดไว้ในวันที่ 30 กันยายน 2558 และขอให้กระทรวง ICT แจ้งคู่สัญญาสัมปทาน เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. รายงานคณะกรรมการเตรียมด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมถึงความคืบหน้าในการดำเนินการ

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download

Create by  - 2fellows  admin (3/8/2016 3:33:20 PM)