กสทช. รับหนังสือแสดงความเห็นต่อ(ร่าง)กำกับดูแลเนื้อหารายการจากTPBS

       พ.อ. ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองประธาน กสทช.) ในฐานะประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ประธาน กสท.) เปิดเผยภายหลังจากเป็นตัวแทนรับหนังสือแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.เรื่องหลักเกณฑ์การกำกับดูแลเนื้อหารายการพร้อมเสนอตีความทางกฎหมายจากคณะกรรมการนโยบายไทยพีบีเอสที่เดินทางมายื่นหนังสือที่สำนักงาน กสทช.

         โดย ดร.นที ได้กล่าวขอบคุณ รศ.มาลี บุญศิริพันธ์ ประธานกรรมการไทยพีบีเอส  ที่มีข้อเสนอแนะต่อร่างดังกล่าว และกสทช. พร้อมรับฟังทุกความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เพื่อนำมาร่วมกันสร้างกติกาที่เหมาะสมให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และจะนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ต่อไป ซึ่งขณะนี้ยังคงอยู่ในขั้นตอนการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การกำกับดูแลเนื้อหารายการซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 22 กันยายน 2556

           ทั้งนี้ กรรมการนโยบายไทยพีบีเอสได้ให้ความเห็นว่าเนื้อหาในหลักเกณฑ์และ  การกำกับดูแล มีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน สิทธิและเสรีภาพสื่อมวลชนที่ได้รับรองจากรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 และละเมิดความเป็นอิสระของสื่อสาธารณะของไทยพีบีเอสที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551 จึงได้มายื่นจดหมายขอให้ กสทช. ทบทวน (ร่าง)ประกาศ ดังกล่าว


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download

  • กสทช-รับหนังสือแสดงความเห็นต่อ(ร่าง)กำกับดูแลเนื้อหารายการจากTPBS.docx

สร้างโดย  - 2fellows  admin (18/3/2559 15:51:39)