กสทช. เคาะราคามูลค่าคูปองเซ็ตท็อปบ็อกซ์ 690 บาท กำหนดให้แลกได้เฉพาะส่วนลดทีวีดิจิตอลที่มีภาครับในตัวและกล่องแปลงสัญญาณ (Set-Top-Box) คาดว่าจะแจกคูปองภายในเดือนกันยายนนี้

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า วันนี้ (24 ก.ค. 57) ที่ประชุม กสทช. วาระพิเศษเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล    มีมติรับทราบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของสำนักงาน กสทช. และมีมติเกี่ยวกับแนวทางดำเนินการต่อโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล โดยมีรายละเอียดดังนี้

    1. มติที่ประชุมได้กำหนดมูลค่าคูปองที่จะนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลที่ราคา 690 บาท ซึ่งไม่ใช่ราคาของกล่องแปลงสัญญาณ แต่เป็นการให้การสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านให้กับประชาชน ซึ่งเป็นไปตามข้อ 10 วรรคสอง ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. 2556

    2. มติที่ประชุมได้กำหนดให้คูปองสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านฯ สามารถนำไปเป็นส่วนลดแลกซื้อโทรทัศน์ระบบดิจิตอลที่มีภาครับในตัว และอุปกรณ์แปลงสัญญาณระบบดิจิตอล (Set-Top-Box) มาตรฐาน DVB-T2 ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงาน กสทช. และส่วนควบ

    3. มติที่ประชุมได้กำหนดให้แจกคูปองเป็นจำนวน 22.9 ล้านครัวเรือน ตามข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง ณ เดือนมีนาคม 2557 ตามที่สำนักงาน กสทช. เสนอมา

    4. มติที่ประชุมได้กำหนดวิธีการแจกคูปองโดยจัดส่งคูปองผ่านไปรษณีย์ตอบรับ โดยประสานเรื่องข้อมูลทะเบียนราษฎร์กับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยยึดหลักการให้ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และให้คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนให้มากที่สุด โดยจะมีการนำเสนอความคิดเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ที่เสนอให้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนใช้สิทธิเพื่อขอรับคูปองก่อน ไปให้ คสช. ประกอบเรื่องดังกล่าวด้วย

    5. มติที่ประชุมได้กำหนดวิธีพิมพ์คูปองโดยจะมีการจ้างหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดำเนินการ โดยจะต้องมีมาตรการป้องกันการปลอมแปลงที่เหมาะสม และคุ้มค่ากับงบประมาณ และได้กำหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดพิมพ์ จัดส่ง และเรียกเก็บเงินจาก กสทช. โดยใช้จ่ายเงินจากสำนักงาน กสทช. ในการดำเนินการ

    6. มติที่ประชุมได้กำหนดให้สำนักงาน กสทช. ไปกำหนดคุณสมบัติของบริษัทที่จะเข้าร่วมในการดำเนินการตามโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล       มาเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาอีกครั้ง โดยมีสาระสำคัญคือ เงินวางประกัน ทุนจดทะเบียน จุดจำหน่ายและจุดให้บริการหลังการขายที่เพียงพอเพื่อความสะดวกของประชาชน และในการกำหนดคุณสมบัติดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการกีดกันผู้ให้บริการรายย่อย

    7. มติที่ประชุมได้กำหนดให้สำนักงาน กสทช. ส่งแผนการแจกคูปองทั้ง 22.9 ล้านครัวเรือน ว่าจะมีการแจกจ่ายอย่างไร โดยภายในเดือนกันยายน 2557 นี้จะมีการแจกคูปองใน 4 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ.เชียงใหม่ จ.สงขลา และ จ.นครราชสีมา ซึ่งแผนดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับแผนการขยายโครงข่ายการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล กลับมาให้ กสทช. พิจารณาอีกครั้ง

    ทั้งนี้ ที่ประชุม กสทช. กำหนดการประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 30 ก.ค. 2557 เพื่อพิจารณาหนังสือที่จะยกร่างดังกล่าวเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ผ่านคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

Download

  • Press-Release-240757-ผลการประชุม-กสทช-วันที่-24-ก-ค-2557.docx

Create by  - 2fellows  admin (3/14/2016 11:19:56 AM)