กสทช. เปิดจำหน่ายเอกสารการประมูลขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองเลขาธิการ กสทช.) ภารกิจยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า วันนี้ (10 กันยายน 2556) เป็นวันแรกที่สำนักงาน กสทช. เปิดจำหน่ายเอกสารการประมูลขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ โดยจะเปิดจำหน่าย ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กสทช. พหลโยธิน 8 (ซ.สายลม) กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 9.30-16.00 น.

            สำหรับขั้นตอนในวันนี้ มีทั้งสิ้น 5 ขั้นตอน จะเริ่มจาก ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการประมูลจะเข้ามารับบัตรคิว ณ จุดประชาสัมพันธ์ ซึ่งจัดอยู่บริเวณหน้าห้องประชุมชั้น 2 อาคารหอประชุม จากนั้นผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการประมูล จะเข้าไปยัง จุดที่ 1 ซึ่งเป็นจุดลงทะเบียนซื้อเอกสารการประมูล ซึ่งอยู่ในห้องประชุม ภายในอาคารหอประชุมชั้น 2 โดยผู้ประสงค์จะซื้อเอกสารการประมูลจะต้องยื่นเอกสารซึ่งประกอบด้วย แบบข้อมูลใบเสร็จ สำเนา ภ.พ. 20 (ใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และบัตรคิวที่ระบุหมวดหมู่เอกสารการประมูลที่ต้องการจะซื้อ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจและคีย์ข้อมูล หลังจากรับเอกสารการตรวจคืนจากเจ้าหน้าที่ ก็จะผ่านไปยังจุดที่ 2 ซึ่งเป็นจุดรับชำระเงิน และตรวจสอบเอกสารการเงิน โดยเมื่อผู้ประสงค์จะซื้อเอกสารการประมูลยื่นเอกสารที่ผ่านการตรวจจากจุดที่ 1 พร้อมเงินสด หรือแคชเชียร์เช็ค ในราคาหมวดหมู่ละ 1,070,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ให้เจ้าหน้าที่ หลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเงินเรียบร้อย จะออกใบเสร็จรับเงินให้ ซึ่งผู้ประสงค์จะซื้อเอกสารการประมูลจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จรับเงิน ทั้งนี้สำนักงาน กสทช. จะออกใบเสร็จรับเงินให้ 1 ใบต่อการซื้อเอกสารการประมูล 1 ชุด

            นายไตรรัตน์ ให้รายเอียดเพิ่มเติมว่า สำหรับขั้นตอนต่อไป ผู้ประสงค์จะซื้อเอกสารการประมูลขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ จะไปยังจุดที่ 3 ซึ่งเป็นจุดรับเอกสาร และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตหลังการจำหน่ายเอกสารการประมูล โดยผู้ประสงค์จะซื้อเอกสารการประมูลจะยื่นใบเสร็จรับเงินตัวจริง และคู่ฉบับ พร้อมแบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมชี้แจงหลังจำหน่ายให้เจ้าที่หน้าที่ทำการตรวจสอบ ลงทะเบียน และประทับตรารับเอกสารแล้วในใบเสร็จรับเงินตัวจริง จากนั้นไปรอยังจุดที่ 4 เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจ่ายเอกสารการประมูลตามจำนวนที่ซื้อ พร้อมคืนใบเสร็จรับเงินตัวจริงที่ประทับตราแล้ว แก่ผู้ประสงค์จะซื้อเอกสารการประมูล ถือว่าเป็นการจบขั้นตอน ทั้งนี้ สำหรับการเปิดจำหน่ายเอกสารการประมูลขอรับใบอนุญาตฯ ในวันแรกนี้ สำนักงาน กสทช. จะหยุดจ่ายบัตรคิวเมื่อถึงเวลา 16.00 น.

            สำหรับการจำหน่ายเอกสารการประมูล สำนักงานฯ จะเปิดจำหน่ายไปจนถึงวันที่ 12 กันยายน 2556 ในเวลา 9.30-16.00 น. ซึ่ง ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการประมูลจะต้องเตรียมเอกสาร แบบข้อมูลสำหรับใช้ในการออกใบเสร็จรับเงินสำหรับค่าเอกสารการประมูล ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมแนบสำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล โดยเอกสาร 1 ชุด สำหรับการซื้อเอกสารการประมูล 1 ชุด ซึ่งผู้ซื้อเอกสารจะต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตและผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการประมูลจะต้องเตรียมค่าเอกสารการประมูลในราคาหมวดหมู่ละ 1,070,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) มาชำระ และจะต้องยื่นแบบลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาต หลังจำหน่ายเอกสารการประมูล ภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 12 ก.ย 2556 เท่านั้น

             ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ www.nbtc.go.th, digital.nbtc.go.th หรือสอบถามได้ที่ E-mail : digital@nbtc.go.th หมายเลขโทรศัพท์ 0908802041 , 022710150 ต่อ 882 , 794 (ในวันและเวลาราชการ)


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download

สร้างโดย  - 2fellows  admin (18/3/2559 15:53:58)