กสทช. เปิดให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 1800 MHz วันนี้

    พ.อ. ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองประธาน กสทช.) และประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม (ประธาน กทค.)เปิดเผยว่า วันนี้ (30 ก.ย. 2558) สำนักงาน กสทช. เปิดให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz  โดยจะเปิดให้ยื่นได้ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ อาคารหอประชุม ชั้น 1 สำนักงาน กสทช.

    สำหรับขั้นตอนในการดำเนินงานในวันนี้จะมี 3 ขั้นตอน เริ่มจากการลงทะเบียนและลงเวลา การยื่นเอกสาร จากนั้นจะเป็นขั้นตอนการตรวจเอกสารเบื้องต้น โดยบริษัทผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz จะส่งมอบเอกสารทั้งหมด ได้แก่ แบบคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบพร้อมสำเนาเอกสาร 2 ชุดและเอกสารที่บันทึกลงสื่ออิเล็กทรอนิกส์        ค่าพิจารณาคำขอจำนวน 535,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) และวางหลักประกันการประมูล 796 ล้านบาท (ซึ่งเป็นเช็คเงินสด) กับสำนักงาน กสทช. ซึ่งหากผู้ยื่นคำขอดำเนินการดังกล่าวครบถ้วนแล้ว เจ้าหน้าที่จะรับคำขอเพื่อนำไปตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร โดยผลการตรวจสอบในขั้นตอนนี้ หากพบว่าเอกสารหรือหลักฐานสำหรับการพิจารณาคุณสมบัติไม่ครบถ้วนเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้บริษัททราบเพื่อดำเนินการแก้ไขในทันที หากเอกสารครบถ้วนแล้วเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้บริษัททราบผลการตรวจสอบในเบื้องต้น

    พ.อ. ดร. เศรษฐพงค์ กล่าวถึงขั้นตอนต่อไปว่า ภายหลังจากรับแบบคำขอและเอกสารในรายละเอียด     จะเป็นขั้นตอนการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต แล้วจึงนำเสนอ กทค. พิจารณา โดยจะสามารถประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติที่มีสิทธิเข้าร่วมการประมูลภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสารคำขอครบถ้วน และจะแจ้งผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตให้ผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตทราบ ซึ่งผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตสามารถอุทธรณ์ผลการพิจารณาได้ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณา จากนั้นในช่งประมาณวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 จะนำสื่อมวลชนเข้าชมสถานที่ที่จะใช้ในการจัดการประมูล และจะมีการชี้แจงรายละเอียดและจัดการประมูลรอบสาธิต (Mock Auction) สำหรับผู้เข้าร่วมการประมูลในช่วงวันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2558 และในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 จะเป็นวันประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz คาดว่าจะสามารถประกาศผลผู้ชนะการประมูลได้ภายใน 7 วัน หลังจากการประมูลสิ้นสุด

    การประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เป็นภารกิจที่ กสทช. มุ่งมั่นดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการใช้บริการโทรคมนาคมของประเทศและประชาชนชาวไทย ทุกขั้นตอนของการดำเนินการเต็มไปด้วยคามรอบคอบ ยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง

    ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ที่สำนักงาน กสทช. ได้เปิดให้ผู้สนใจเข้ามาขอรับแบบคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค. จนถึงวันที่ 28 ก.ย. 2558 มีผู้สนใจขอรับแบบคำขอใบอนุญาตฯ รวมทั้งสิ้น 7 บริษัท ได้แก่ 1.บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด 2.บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด 3.บริษัท ดีแทค บรอดแบรนด์ จำกัด 4.บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 5.บริษัท แจส โมบาย บรอดแบรนด์ จำกัด 6.บริษัท ฮัทชิสัน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ 7.บริษัท เรียล มูฟ จำกัด

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Create by  - 2fellows  admin (3/8/2016 11:26:16 AM)