กสทช. เห็นชอบร่างประกาศคุ้มครองผู้บริโภค 2 ร่าง เพื่อเป็นการคุ้มครองผลประโยชน์ประชาชน

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า วันนี้ (19 ส.ค. 2558)  ที่ประชุม กสทช. มีมติเห็นชอบรายงานผลการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.เรื่อง การกระทำอันน่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมโดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้ากำไรเกินควร  หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ พ.ศ. .... และให้นำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป โดยร่างประกาศฉบับนี้จะคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชน โดยจะมีการกำหนดประเด็นที่จะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค โดยใช้เครือข่ายการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้ากำไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ ประกอบด้วย การไม่แจ้งรายละเอียดของบริการอย่างชัดเจนและครบถ้วน การบังคับให้ใช้บริการโดยไม่ได้เป็นความประสงค์ของผู้ใช้บริการ การโฆษณาเกินจริงจนทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนในสาระสำคัญ  การคิดค่าบริการที่ไม่เป็นธรรมหรือค้ากำไรเกินควร การส่งข้อความโฆษณาจนโดยไม่ได้รับอนุญาตจนเป็นความเดือดร้อนรำคาญเว้นแต่เป็นการแจ้งเงื่อนไขการให้บริการ  หรือแจ้งเหตุเพื่อเป็นการป้องกันหรือบรรเทาสาธารณภัยหรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ  

    ทั้งนี้ ผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหายมีสิทธิร้องเรียนต่อ กสทช. ตามกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน เพื่อให้สำนักงานตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยผู้ประกอบการต้องชี้แจงข้อเท็จจริงภายใน 15 วันนับตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้งจากสำนักงาน กสทช. หากไม่ชี้แจงให้สำนักงาน กสทช. เสนอความเห็นต่อ กสทช. ตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ปรากฏ ในกรณีที่เห็นว่าผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมดำเนินการใดๆ ที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค กสทช. มีอำนาจสั่งระงับการดำเนินการดังกล่าวได้โดยทันที และหากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามสามารถสั่งปรับทางปกครองได้ในอัตราไม่เกิน 5 ล้านบาท หากยังฝ่าฝืนสามารถสั่งปรับเพิ่มได้อีกวันละไม่เกิน 1 แสนบาท

    จากนั้น ที่ประชุม กสทช. ได้มีมติเห็นชอบผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แนวทางการกำกับดูแลอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. .... และให้นำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป โดยสาระสำคัญของร่างประกาศฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการให้ได้รับความเป็นธรรมจากการเรียกเก็บค่าบริการ รวมทั้งเป็นส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันโดยเสรีและเป็นธรรมระหว่างผู้รับใบอนุญาต  โดยการกำหนดอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ ต้องสอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการและคำนึงประโยชน์สาธารณะ ทั้งนี้คณะกรรมการได้วางแนวทางการกำกับดูแลอัตราค่าบริการไว้ 2 ระดับ กล่าวคือ ระดับเฝ้าระวัง เมื่อคณะกรรมการเห็นว่าตลาดหรือบริการใดในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์มีผู้มีอำนาจเหนือตลาดและมีโอกาสที่จะกำหนดอัตราค่าบริการไม่สะท้อนต้นทุนหรือสูงกว่าความเป็นจริง  ให้ กสท. มีอำนาจให้ผู้รับใบอนุญาตนำส่งข้อมูลอัตราค่าบริการและข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำกับดูแลการกำหนดอัตราค่าบริการเพื่อให้ไม่เป็นการเอาเปรียบผู้ใช้บริการ และระดับเข้มงวด เมื่อ กสท. ได้รับข้อมูลหรือมีการร้องเรียนว่าผู้รับใบอนุญาตมีการเรียกเก็บอัตราค่าบริการที่ไม่เป็นธรรมหรือเป็นตลาดที่ไม่มีการแข่งขันหรือมีการแข่งขันน้อย  ซึ่งอาจส่งผลให้มีการกำหนดอัตราค่าบริการที่ไม่สอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการโดยไม่มีเหตุอันสมเหตุผลหรือเป็นการกีดกันทางการค้า  ให้ กสท.มีอำนาจสั่งการให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติตามโครงสร้างอัตราค่าบริการที่เหมาะสมและเป็นธรรม  


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download

Create by  - 2fellows  admin (3/8/2016 2:38:29 PM)