กสทช. เห็นชอบให้ ก.คลัง ยืมเงิน 14,300 ล้านบาท จากกองทุน กสทช. เพื่อนำไปใช้แทนเงินกู้บางส่วนสำหรับโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน พร้อมเห็นชอบหลักเกณฑ์การประมูลเลขหมายสวยและให้นำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อมีผลบังคับใช้ และให้นำเลขหมายสวยแบบ 9 ตัวเหมือน 1 เลขหมาย ไปประมูลครั้งแรกในงานวันสื่อสารแห่งชาติปี 2558

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า วันนี้ (17 มิ.ย. 2558) ที่ประชุม กสทช. มีมติ 9 ต่อ 1 เสียงเห็นชอบให้กระทรวงการคลังยืมเงินจำนวน 14,300 ล้านบาท จากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2558เพื่อนำไปใช้แทนเงินกู้บางส่วนสำหรับโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน       

     ทั้งนี้สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติประชุม ครม.เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม  2558  อนุมัติให้ยืมเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ  เพื่อนำไปใช้แทนเงินกู้บางส่วนสำหรับโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วนเป็น 14,300 ล้านบาท  ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่ 80/2557  เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยองค์กรการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ข้อ 6 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านงบประมาณให้กระทรวงการคลังสามารถยืมเงินกองทุนเพื่อนำไปใช้ในกิจการของรัฐอันเป็นประโยชน์สาธารณะ     

     จากนั้น ที่ประชุม กสทช. ได้มีมติเห็นชอบต่อสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย และการเผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะบนเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. และ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวยให้นำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป โดยเนื้อหาของร่างประกาศได้กำหนดนิยามเลขหมายสวย คือเลขหมายที่มีรูปแบบสวยตามโครงสร้างการจัดเรียงของเลข และให้สำนักงานจัดให้มีการประมูลเลขหมายสวยตามที่กำหนด โดยจะมีการนำเลขหมายสวยแบบ 9 ตัวเหมือน 1 เลขหมาย ไปประมูลเป็นครั้งแรกในงานวันสื่อสารแห่งชาติปี 2558 ด้วย  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download

  • Press-Release.doc
  • แนวทางการให้ใบอนุญาตระบบติดตามเรือ.pdf

Create by  - 2fellows  admin (3/8/2016 5:04:23 PM)