กสท.ผ่านหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกประมูลคลื่นความถี่กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ เตรียมเสนอ กสทช.ก่อนนำไปรับฟังความคิดเห็น

พ.อ. ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) แถลง ผลการประชุม กสท. วันนี้ (4 กุมภาพันธ์ 2556)

มีมติรับรองผลการประชุม  3 เรื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

      สำหรับการประกอบกิจการทางธุรกิจ โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์กระบวนการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เกี่ยวกับ

      (1.1) กระบวนการในการอนุญาตคลื่นความถี่  ข้อมูลในประกาศเชิญชวน  วิธีการคัดเลือก

      (1.2) คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และ หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่

      (1.3) กฎกติกาการประมูลและรายละเอียดในประกาศเชิญชวน   เพื่อไปนำเสนอต่อที่ประชุม กสทช. ก่อนไปทำการรับฟังความคิดเห็นประชาชนต่อไป

2.  อนุมัติการขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเพิ่ม 100 สถานี  โดยแบ่งเป็น ประเภทชุมชน 27 สถานี สาธารณะ 15 สถานี และธุรกิจ 58 สถานี

รวมเป็นผู้ประกอบการที่ได้อนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการทั้งสิ้น  848 สถานี  (ชุมชน111 สถานี,สาธารณะ 125 สถานี,ธุรกิจ 612 สถานี)

3.  ให้ยุติข้อร้องเรียนของนายประมุท สูตะบุตร เรื่องขอให้ตรวจสอบการขยายระยะเวลาในการดำเนินกิจการสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ออกไปอีก 10

 ปีเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ที่ประชุมอนุมัติตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการพิจารณาสัมปทานด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

 ว่าคำร้องของนายประมุท ฯ ในชั้นนี้ยังไม่ปรากฏพยานหลักฐานที่มีน้ำหนักเพียงพอจึงให้ยุติเรื่องร้องเรียนดังกล่าว

Create by  - 2fellows  admin (3/30/2016 3:05:29 PM)