กสท. ออกแนวปฏิบัติในการออกอากาศกรณีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคตล่วงพ้นระยะเวลา 100 วัน

     พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 เห็นควรกำหนดแนวปฏิบัติในการออกอากาศเมื่อล่วงพ้นระยะเวลา 100 วัน นับตั้งแต่การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ดังต่อไปนี้
     1. กรณีการถ่ายทอดรายการให้ปฏิบัติ ดังนี้
    1.1 กรณีที่มีการถ่ายทอดสดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล และพระราชพิธีต่างๆ จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ให้ทุกสถานีเชื่อมโยงสัญญาณในทันที
     1.2  กรณีรายการ “ศาสตร์แห่งพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ให้ทุกสถานีเชื่อมโยงสัญญาณจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยทุกวันศุกร์ โดยให้ออกอากาศในเวลาเดียวกันอย่างเคร่งครัด
     2. การออกอากาศรายการของสถานี ให้นำเอารายการปกติมาออกอากาศได้ โดยให้ปฏิบัติตามประกาศ หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการกำกับเนื้อหารายการผังรายการ และการจัดระดับความเหมาะสมของรายการตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกำหนดโดยเคร่งครัด
     3. ควรสอดแทรกรายการที่เกี่ยวกับการพระราชกรณียกิจ แนวความคิด และปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสารคดีเทิดพระเกียรติพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเสร็จสิ้นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
     4. การแต่งกายของของพิธีกร ผู้ดำเนินรายการ ผู้ประกาศ ให้แต่งกายสีตามปกติ สุภาพ และเหมาะสม ทั้งนี้ ให้ติดสัญลักษณ์การไว้ทุกข์ จนกว่าจะเสร็จสิ้นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สำหรับผู้ร่วมรายการให้แต่งกายในลักษณะสุภาพ และใช้สีที่เหมาะสม
     5. การแสดงตราสัญลักษณ์ของสถานี (LOGO) ให้ใช้โทนสีตามปกติของสถานี และให้อยู่ในตำแหน่งมุมล่างขวาของจอ
  6. การโฆษณา ให้ยึดถือปฏิบัติตามแนวทางเดียวกับระดับความเหมาะสมของเนื้อหารายการที่สามารถออกอากาศได้ในแต่ละห้วงเวลาตามข้อ 2.
     7. การแจ้งเปลี่ยนแปลงผังรายการ ให้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 เว้นแต่กรณีที่ต้องถ่ายทอดรายการตามข้อ 1. ของแนวปฏิบัติให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องแจ้งเปลี่ยนผังรายการตามประกาศ กสทช.ฯ ข้อ 14 และข้อ 15 จนถึงวันที่เสร็จสิ้นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (1/17/2017 11:03:24 AM)