1800 MHz လွိုင္းႀကိမ္နႈန္း ေလလံတင္ေရာင္းဝယ္မႈၿပီးဆံုး၊ ၈ ဘီလီယံဘတ္အထိစံခ်ိန္ခ်ဳိး၊ AIS-TRUE ကုမၸဏီ လုပ္ပိုင္ခြင့္လိုင္စင္တစ္ခုစီရ၊

အမ်ိဳးသား အသံလြင့္လုပ္ငန္း၊ ရုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းဥကၠဌ ( ရုပ္သံ လိုင္းဥကၠဌ) ေလတပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴး ထေရ႕စ္ ဘြန္းဆီကေျပာၾကားသည္မွာ -
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ 1800 MHz လွိုင္းႀကိမ္နႈန္း ေလလံတင္ေရာင္းဝယ္မႈသည္ ေကာင္းမြန္စြာၿပီးဆံုးသြားေၾကာင္း၊အဆိုပါေလလံပြဲနွစ္ရက္ဆက္တိုက္ျပင္းထန္ေသာယွဉ္ျပိဳင္မႈမ်ားျဖစ္သည္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏လႈိင္းႀကိမ္ႏႈန္းကိုအသံုးျပဳလိုေသာဆက္သြယ္ေရးစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္ကိုေဖၚ
ျပေစသည္၊တိုင္းျပည္အားေခတ္မီဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာကိုစတင္ေသာေကာင္းမြန္သည့္နိမိတ္လကၡဏာ ျဖစ္သည္အရည္အေသြးရွိေသာဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္တရားမွ်တေသာေဈးနႈန္းမ်ားမွျပည္သူတို႔အက်ိဳးအျမတ္ရ နိုင္ပါသည္၊အစိုးရမူဝါဒ၏အေျခခံအျဖစ္ဒစ္ဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးအတြက္ဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္ကို ဖန္တီးေစသည္၊ထို႔အျပင္ ေလလံျပဳလုပ္ျခင္းမွႏိုင္ငံေတာ္ဝင္ေငြအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေစႏိုင္သည္။
 အမ်ိဳးသားဆိုင္ရာ အသံ လြင့္ လုပ္ငန္း၊ ရုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ဒုဥကၠ႒ (ရုပ္သံလိုင္း ဒုဥကၠ႒) ေဒါက္တာ ေဆတ္ဖုန္း မလီးဝမ္း က ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ဥကၠ႒အေနျဖင့္ ေျပာ ၾကားသည္မွာ-
ရုပ္သံလိုင္းေၾကညာခ်က္အရ  1800 MHz လွိုင္းႀကိမ္နႈန္း ေလလံတင္ဝယ္ယူမႈရလဒ္သည္၊ စည္းမ်ဉ္း စည္းကမ္း နွင့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအရ 1800 MHz လွိုင္းႀကိမ္နႈန္းအတြက္ ေလလံတင္ဝယ္ယူပြဲသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၁ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီအခ်ိန္တြင္စတင္ၿပီး၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၂ ရက္ ၁၉.၀၅ နာရီအခ်ိန္တြင္ၿပီးဆံုးသြားသည္။ေလလံထုရိုက္ႀကိမ္သည္ ၈၆ ႀကိမ္ျဖစ္ၿပီး၊လွိုင္းႀကိမ္နႈန္း ႏွစ္ခု၏ စုစုေပါင္းေလ လံတန္ဖိုးမွာ ဘတ္သန္းေပါင္း ၈၀၇၇၈ ျဖစ္ၿပီး၊ လွိုင္းႀကိမ္နႈန္းတစ္ခုစီ၏ ေလလံအႏိုင္ရ သူမွာ ေအာက္ပါ အတိုင္းျဖစ္သည္။
    ၁. ပထမစံု၊ 1710-1725 MHz ႏွင့္ 1805-1820 MHz တြဲလွ်က္ ေလလံအႏိုင္ရသူမွာ ထရူးမူး(ဗ္) အိပ္ခ်္ ယူနီဗာရွယ္ ကြန္ျမဳနီေကးရွင္း ကုမၸဏီ လီမီတက္၊ (True move H Universal Communication Co. Ltd)၊ ေနာက္ဆံုးကမ္းလွမ္းေသာေဈးႏႈန္း ဘတ္သန္းေပါင္း ၃၅,၇၉၂ ဘတ္၊
   ၂. ဒုတိယစံု၊ 1725-1740 MHz ႏွင့္ 1820-1835 MHz တြဲလွ်က္ ေလလံအႏိုင္ရသူမွာ အက္ဝန္႔ ဝႈိင္းလက္စ္ နက္ေဝါက္ ကုမၸဏီ လီမီတက္ ADVANCED WIRELESS NETWORK CO.,LTD၊ ေနာက္ဆံုးကမ္းလွမ္းေသာေဈးႏႈန္း ဘတ္သန္းေပါင္း ၄၀,၉၈၆ ဘတ္၊
         ေလလံပြဲအနိုင္မရေသာသူမ်ားမွာ ဂ်ဲ႕စ္မိုးဘိုင္း ဘေရာ့ ဘန္း (JAS Mobile Broadband) ကမၸဏီ လီမီတက္၊ ႏွင့္ေနာက္ဆံုးကမ္းလွမ္းေသာ လႈိင္းႀကိမ္ႏႈန္းမွာ ပထမ စံုျဖစ္ၿပီး၊ ဘတ္သန္းေပါင္း ၃၈,၉၉၆၊ႏွင့္ တီထက္ ထရိုင္နက္ ကုမၸဏီ လီမီတက္ (Dtac Trinet Co Ltd.) ႏွင့္ ေနာက္ဆံုးကမ္းလွမ္းေသာ လႈိင္းႀကိမ္ႏႈန္း မွာ ပထမစံုျဖစ္ၿပီး၊ ဘတ္သန္းေပါင္း ၁၇,၅၀၄၊ျဖစ္သည္။
       တယ္လီကြန္းဆက္သြယ္ေရးေကာ္မရွင္မွ 1800 MHz လႈိင္းႀကိမ္ႏႈန္း ေလလံတင္ေရာင္းခ်မႈ၏ ရလဒ္ မ်ားႏွင့္ 1800 MHz လႈိင္းႀကိမ္ႏႈန္း ေလလံတင္ေရာင္းခ်မႈၿပီးဆံုးေၾကာင္း ေၾကညာအပ္ပါသည္။
အမ်ိဳးသားဆိုင္ရာအသံလြင့္လုပ္ငန္း၊ ရုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း အတြင္း ေရးမွဴး (ရုပ္သံလိုင္း ၏အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး) ဦးထာကြန္း တန္တဆစ္ ကေျပာၾကားသည္မွာ -
1800 MHz လႈိင္းႀကိမ္ႏႈန္းလိုင္စင္ႏွစ္ခုစလံုးအတြက္သက္တမ္း ၁၈ ႏွစ္စီရွိၾကသည္၊ ဤအဆင့္မွစၿပီး၊ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မီရွင္မွေလလံပြဲရလဒ္မ်ားကိုတရားဝင္အတည္ျပဳအစည္းအေဝးတစ္ခုရွိမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ရုပ္သံလိုင္းရံုးက ၇ ရက္အတြင္းတရား ဝင္ေၾကညာမည္ျဖစ္သည္၊ ၄င္းေနာက္ ေလလံပြဲဝင္ ေရာက္ထု ရိုက္သူ မ်ားသည္ လိုင္စင္ရရန္သတ္မွတ္ထားေသာစည္းကမ္းခ်က္အရ မွန္ကန္ျပည့္စံုစြာ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ေနာက္ ေလလံ ပြဲရ လဒ္အေၾကာင္းၾကားစာလက္ခံရရွိၿပီး (၉၀) ရက္အတြင္း ရုပ္သံလိုင္းရံုးက 1800 MHz လႈိင္းႀကိမ္ ႏႈန္းလိုင္စင္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာလိုင္စင္အမ်ဳိးအစား(၃)ကိုထုတ္ေပးမည္၊ 
        1800 MHz လႈိင္းႀကိမ္ႏႈန္းအတြက္တြင္ ရုပ္သံလိုင္းက လိုင္စင္၏ေနာက္ဆံုးတြင္သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာစည္းကမ္းခ်က္မ်ားသတ္မွတ္ထားမည္၊ လိုင္စင္လက္ခံရရွိသူအား ၄ ႏွစ္အတြင္း ျပည္သူလူထု ၄၀% ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစရန္ကြန္ယက္တိုးခ်ဲ႕ရမည္၊ ၄င္းေနာက္ ၈ ႏွစ္အတြင္း လူဦးေရ ၅၀%အထိ လႊမ္းၿခံဳ ေစရန္တိုးခ်ဲ႕ေပးရမည္။ 4G ဝန္ေဆာင္မႈႏႈန္းမွာ လက္ရွိဝန္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ 2.1 GHz လႈိင္းႀကိမ္ႏႈန္းရွိ 3G ဝန္ေဆာင္မႈ ႏႈန္းထက္ေဈးသက္သာေစရမည္ျဖစ္သည္။
ထို႔အျပင္လုပ္ငန္းလိုင္စင္ရရွိသူသည္ မသန္စြမ္းသူ၊ ခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ားနွင့္ဝင္ေငြတစ္လလွ်င္ ဘတ္ ၁၀၀၀၀ ထက္နည္းသူမ်ားအတြက္Package ေဈးႏႈန္းစီစဥ္ထားရမည္၊လိုင္စင္ရရွိသူသည္ဆက္သြယ္ေရး ေကာ္မီရွင္အား  ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမစမီႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈစၿပီး၊တစ္ႏွစ္အတြင္း စီမံကိန္းပို႔ေပးရမည္။
ဤအႀကိမ္ 1800 MHz ၏ လႈိင္းႀကိမ္ႏႈန္းေလလံတင္ေရာင္းခ်မႈသည္ စင္ၾကယ္ပြင့္လင္း၊ ရိုးသား စြာျဖင့္ ျပည္သူလူထုႏွင့္တိုင္းျပည္အက်ိုးစီးပြားအတြက္အပါအဝင္၊ ဆက္သြယ္ေရးစက္မႈလုပ္ငန္း အတြင္း လြတ္လပ္ ျပီး၊ တရားမွ်တေသာယွဉ္ၿပိဳင္မႈျဖစ္ေစရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္၊" ဟု မစၥတာ Thakorn ကဆိုသည္။

ဖန်တီးသူ  -   (24-05-2017 21:38:22)