การลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กสทช. และ Korea Communications Standards Commission (KCSC) สาธารณรัฐเกาหลี

วันนี้ (12 พฤษภาคม 2558) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) จะจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ  (Memorandum of Understanding) ระหว่างสำนักงาน กสทช. กับ Korea Communications Standards Commission (KCSC) สาธารณรัฐเกาหลี ในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558 ณ อาคารหอประชุมชั้น 2 สำนักงาน กสทช. การลงนามในบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้ เกิดจากดำริและแนวคิดของประธานทั้งสองหน่วยงานที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการสร้างกรอบความร่วมมือระหว่างกันเพื่อให้เกิดความร่วมมือที่จริงจังและเป็นรูปธรรมมากขึ้น
     การลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กสทช. และ Korea Communications Standards Commission มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงาน ส่งเสริมและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการกำกับดูแลในอุตสาหกรรมด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม โดยการลงนามในบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้ จะทำให้เกิดกรอบความร่วมมือต่าง ๆ ภายใต้ MOU ที่จะสนับสนุนนโยบายด้านการกำกับดูแลและการดำเนินงานต่างที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนของทั้งสองประเทศ โดยกรอบความร่วมมือในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) การสร้างกรอบความร่วมมืออย่างเป็นทางการระหว่างสองหน่วยงานที่มีความสนใจร่วมกัน 2) การสร้างกรอบความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน 3) การจัดตั้งและปรับปรุงช่องทางการสื่อสารระหว่างสองหน่วยงาน 4) การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เพื่อเรียนรู้ร่วมกัน 5) การส่งเสริมความร่วมมือหน่วยงานด้านสื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นไปได้ร่วมกัน
     ความสำเร็จของการลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันในครั้งนี้ จะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านกิจการกระจายเสียงและสร้างวัฒนธรรมการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยผ่านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและปลอดภัยที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ รวมทั้ง หน่วยงานกำกับดูแลจำเป็นต้องสร้างความเท่าเทียมกันและคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะที่เป็นความสำคัญในลำดับต้น
     หน่วยงาน KCSC คือ คณะกรรมการมาตรฐานการสื่อสารเกาหลี มีภาระหน้าที่หลักในการรับผิดชอบต่อการควบคุมการเผยแพร่เนื้อหาของสื่อในสาธารณรัฐเกาหลีให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สร้างโดย   - admin NBTC

สร้างโดย  - 2fellows  admin (9/3/2559 11:21:49)

Download