กำหนดการ วันประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 900 MHz

กำหนดการ

          วันประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 900 MHz
วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2558 ณ สำนักงาน กสทช.
 

เวลา

กำหนดการ

สถานที่

6.00 น.

เริ่มการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz อาคารหอประชุมชั้น 1

6.00 – 8.00 น.

บริการอาหารเช้า ด้านข้างอาคารหอประชุม

7.00 – 7.50 น.

ผู้เข้าร่วมการประมูลฯ ลงทะเบียน อาคารอำนวยการ ชั้น 1

8.00 น.

พิธีเปิดการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz

- กล่าวรายงานโดย เลขาธิการ กสทช.

- กล่าวเปิดโดย ประธาน กสทช.

- กสทช.  ผู้บริหารสำนักงาน กสทช.  ผู้ร่วมสังเกตการณ์ และผู้เข้าร่วมการประมูล ถ่ายภาพร่วมกัน

- ประธาน กทค. จับฉลากลำดับการเลือกซองบรรจุหมายเลขห้องประมูล และเลือกซองบรรจุ Username (หรือ Login ID) และรหัสผ่านครั้งแรก

ผู้แทนผู้เข้าร่วมการประมูลจับฉลากเลือกซองบรรจุหมายเลขห้องประมูล และเลือกซองบรรจุ Username(หรือ Login ID) และรหัสผ่านครั้งแรก และลงนามหน้าซองร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสทช. 

หน้าอาคารอำนวยการ ชั้น 1

8.20 – 8.40 น.

ผู้เข้าร่วมการประมูลเข้าห้องประมูล อาคารอำนวยการ ชั้น 3 และชั้น 11

8.40 – 8.55 น.

ผู้เข้าร่วมการประมูล log in เข้าระบบ อาคารอำนวยการ ชั้น 3 และชั้น 11

9.00 น.

เริ่มต้นการประมูลรอบแรก อาคารอำนวยการ ชั้น 3 และชั้น 11

9.30 – 10.30 น.

บริการอาหารว่างช่วงเช้า อาคารหอประชุมชั้น 1 และชั้น 2

11.00 - 11.30 น.

แถลงข่าวรอบที่ 1 อาคารหอประชุมชั้น 1
11.30 – 13.30 น. บริการอาหารกลางวัน

อาคารหอประชุมชั้น 2

บริเวณด้านข้างอาคารหอประชุม

14.30 – 15.30 น.

บริการอาหารว่างช่วงบ่าย อาคารหอประชุมชั้น 1 และชั้น 2

15.00 – 15.30 น.

แถลงข่าวรอบที่ 2 อาคารหอประชุมชั้น 1
17.30 – 19.30 น. บริการอาหารเย็น อาคารหอประชุมชั้น 1 และชั้น 2
21.00 – 21.30 น. แถลงข่าวรอบที่ 3 อาคารหอประชุมชั้น 1

21.00 – 22.00 น.

บริการอาหารว่างช่วงค่ำ อาคารหอประชุมชั้น 1 และชั้น 2
02.00 – 03.00 น. บริการอาหารค่ำ อาคารหอประชุมชั้น 1 และชั้น 2

สิ้นสุดการประมูล

- การประกาศผลการประมูล - ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ

 

- การแถลงข่าวผลการประมูล - อาคารหอประชุมชั้น 1
หมายเหตุ :      1. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

                     2. การหยุดพักการประมูลในแต่ละวัน 21.00 น. – 24.00 น. และ 6.00 น. – 9.00 น.

Create by  - 2fellows  admin (1/30/2016 11:56:56 AM)