คมนาคม ผนึกกำลัง กสทช. แก้ไขปัญหาวิทยุภาคพื้นรบกวนการสื่อสารการบินและวิทยุเครื่องช่วยเดินอากาศ

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นางสร้อยทิพย์   ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม และ พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือว่าด้วย   “การบริหารคลื่นความถี่และการแก้ไขปัญหาวิทยุภาคพื้นรบกวนการสื่อสารการบินและวิทยุเครื่องช่วยเดินอากาศ” เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาวิทยุชุมชนรบกวนการสื่อสารการบินและวิทยุเครื่องช่วยเดินอากาศ อย่างบูรณาการ ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อการเดินอากาศ

     การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ สืบเนื่องจากคลื่นความถี่วิทยุการบิน ได้รับ      การรบกวนจากคลื่นวิทยุภาคพื้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คลื่นความถี่วิทยุชุมชนที่ไม่ได้มาตรฐาน ทำให้   การติดต่อสื่อสารระหว่างนักบินกับผู้ควบคุมจราจรทางอากาศไม่ชัดเจน ทำให้เกิดความเข้าใจผิดใน   การสื่อสาร และยังทำให้อากาศยานประสบปัญหาขาดความต่อเนื่องในการรับสัญญาณจากวิทยุเครื่องช่วยเดินอากาศ ส่งผลกระทบในการบอกทิศทางและแนวกึ่งกลางทางวิ่ง ทำให้เกิดความผิดพลาดในการ     นำร่องและนำร่อนอากาศยานลงสู่สนามบิน ซึ่งอาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ได้

     ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่และแก้ปัญหาการรบกวน และ กระทรวงคมนาคม (คค.) หน่วยงานที่กำกับดูแลการเดินอากาศของประเทศ เล็งเห็น  ถึงความสำคัญและผลกระทบของปัญหาดังกล่าว ที่จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกันอย่างบูรณาการ   ในทุกด้าน ทั้งการบังคับใช้กฎหมายร่วมกัน ในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละฝ่าย          การสนับสนุนด้านวิชาการ การฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนข้อมูล ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้เกิดความร่วมมือและเป็นเครือข่ายในการรณรงค์เผยแพร่ ให้กับสถานีวิทยุชุมชนในแต่ละภูมิภาค เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อการเดินอากาศของประเทศไทย

     นอกจากนี้ หลังจากการลงนามในบันทึกความร่วมมือฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาดังกล่าว ได้แก่ คค. กสทช. หน่วยงานความมั่นคง หน่วยงานด้านการปกครอง สายการบิน สมาคมวิทยุกระจายเสียง และ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ยังได้ร่วมกันจัดการบรรยายและเสวนา ในหัวข้อ “คลื่นวิทยุชุมชนที่ไม่ได้มาตรฐานรบกวนการบิน ๑ ใน ๔ ปัจจัยอันตรายด้านการบิน” เพื่อให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมรับฟังข้อมูลเพื่อป้องกันและลด  ความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานของประเทศ รวมทั้งร่วมกันหาวิธีควบคุมเพื่อลด        ความเสี่ยงและอันตรายจากวิทยุชุมชนที่ไม่ได้มาตรฐาน

     การลงนามในบันทึกความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นการเน้นย้ำถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อร่วมกันป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินที่จะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศต่อไป

Create by  - 2fellows  admin (3/8/2016 4:08:55 PM)