ความเห็นกฤษฎีกาชี้ กสทช. สามารถลดหย่อน หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลได้ สำนักงาน กสทช. เตรียมนำเสนอบอร์ด กสท. เพื่อพิจารณาต่อไป

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผย เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2558 ที่ผ่านมา ได้รับหนังสือตอบกลับจากเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาตอบประเด็นข้อหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจของ กสทช. ในการลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ มายังสำนักงาน กสทช. ซึ่งสามารถสรุปใจความสำคัญของความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ดังนี้

     คณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่า กสทช. สามารถพิจารณาลดหย่อนค่าธรรมเนียม หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมได้ 2 วิธี คือ

     1.การลดหย่อนให้แก่ผู้ประกอบการในภาพรวม ในกรณีที่ กสทช. เห็นว่า ค่าธรรมเนียมที่กำหนดไว้เป็นภาระแก่ผู้ประกอบการ หรือผู้ใช้บริการโดไม่สมเหตุผล ย่อมมีอำนาจที่จะกำหนดค่าธรรมเนียมใหม่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นได้ ตามพ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 19 วรรคสาม

     2.การลดหย่อนหรือยกเว้นให้แก่ผู้ประกอบการบางรายตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 19 วรรคสี่ และมาตรา 42 วรรคสาม ที่จะต้องเข้าเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งในสองกรณี จึงจะทำได้ นั่นคือ กรณีที่ 1 กรณีที่เป็นรายการข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ หรือเป็นกรณีที่ 2 กรณีที่เป็นหน่วยงานที่ได้รับยกเว้น

     นายฐากร กล่าวว่า การลดหย่อน หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ให้แก่ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลเป็นหนึ่งในมาตรที่จะช่วยเยียวยาผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลในขณะนี้ ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. เตรียมนำความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาต่อไป

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Create by  - 2fellows  admin (3/8/2016 4:13:08 PM)