คสช. คุ้มครองผู้ใช้บริการมือถือคลื่น 1800 MHz ต่อเนื่อง ซิมยังไม่ดับจนกว่าจะได้ผู้ให้บริการรายใหม่ยอดร้องเรียนสายหลุดในหนึ่งสัปดาห์ DTAC สูงสุด รองลงมา AIS TRUE MOVE และ CAT ตามลำดับ

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า ขณะนี้ คสช. ได้มีคำสั่งให้ กสทช. ขยายระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่ 1800 MHz ของทรูมูฟ และดีพีซี ให้ใช้งานไอย่างต่อเนื่อง ซิมไม่ดับ ไปจนกว่าจะมีการประมูลและได้ผู้ให้บริการรายใหม่ โดยให้นำประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2556 มาใช้บังคับโดยอนุโลม เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์และใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง

     ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ คสช. ได้มีคำสั่งฉบับที่ 94/2557 ให้ กสทช. ชะลอการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz ออกไป 1 ปี และให้คุ้มครองผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่ 1800 MHz ดังกล่าว ซึ่งจะครบกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาคุ้มครองในวันที่ 17 ก.ค. 2558 เวลา 24.00 น. และสำนักงาน กสทช. ได้เคยประกาศให้ทราบว่าหลังจากเวลานั้นแล้วซิบจะดับ จะยุติมาตรการเยียวยา นั้น ซึ่งต่อมาสำนักงาน กสทช. ได้รายงานให้หัวหน้า คสช.´เพื่อทราบในแนวทางการดำเนินงาน และขอรับนโยบาย ซึ่งทางหัวหน้า คสช. ได้มีหนังสือแจ้งรับทราบแนวทางการดำเนินของ กสทช. ที่ผ่านมา และสั่งการให้ กสทช. คุ้มครองผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่ 1800 MHz ต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีการประมูลและได้ผู้ให้บริการรายใหม่ โดยให้นำประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2556 มาใช้บังคับโดยอนุโลม จึงขอให้โอเปอเรเตอร์ที่เกี่ยวข้องทั้ง ทรูมูฟ และ ดีพีซี ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่ 1800 MHz ของตนทราบโดยทั่วกัน

     นายฐากร กล่าวว่า สำหรับเรื่องการแก้ไขปัญหาเรื่องคุณภาพการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ กรณี สายหลุดที่เกิดขึ้นบ่อยในช่วงเวลานี้ หลังจากที่ได้เชิญผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง 5 รายมาประชุมเพื่อหารือแนวทางแก้ไข และขอประชาชนร้องเรียนปัญหาดังกล่าวเข้ามายังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 1200 นั้น ขณะนี้ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ พบว่าตั้งแต่วันที่ 2-7 ก.ค. 2558 มีประประชาชนแจ้งร้องเรียนเรื่องปัญหาสายหลุดบ่อย เข้ามารวม 58 เรื่อง โดยแจ้งเป็น DTAC 26 เรื่อง โดยเป็นสายหลุดบ่อยในพื้นที่ กรุงเทพฯ ระยอง สมุทรปราการ พิจิตร ปทุมธานี สงขลา มหาสารคาม และภูเก็ต แจ้งเป็นเครือข่าย AIS    16 เรื่อง โดยเป็นสายหลุดบ่อยในพื้นที่ กรุงเทพฯ พัทลุง ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สกลนคร กาญจนบุรี และสงขลา  แจ้งเป็นเครือข่าย TRUE MOVE 15 เรื่อง โดยเป็นสายหลุดบ่อยในพื้นที่เขต กรุงเทพฯ ชัยภูมิ ปทุมธานี นครศรีธรรมราช ร้อยเอ็ด ปราจีนบุรี และภูเก็ต  และแจ้งเป็นเครือข่าย CAT 1 เรื่อง โดยเป็นสายหลุดบ่อยในพื้นที่เขต กรุงเทพฯ หลังจากนี้สำนักงานจะมีหนังสือแจ้งไปยังโอเปอเรเตอร์ให้ทราบถึงการร้องเรียนเพื่อให้โอเปอเรเตอร์ทำการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้พื้นที่ที่ได้รับการร้องเรียน และสำนักงาน กสทช. จะยังคงติดตามปัญหากรณี สายหลุดบ่อยนี้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ขอฝากไปยังประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่พบปัญหาสายหลุดขณะใช้บริการช่วยร้องเรียนเข้ามายังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักงาน กสทช. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1200 (ฟรี) โดยให้แจ้งค่ายมือถือที่ใช้ วัน เวลา และสถานที่ที่พบปัญหาสายหลุดเข้ามาด้วยเพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการแก้ไขปัญหา  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download

Create by  - 2fellows  admin (3/8/2016 3:52:28 PM)