ဒီဇင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္တီဗီြခ်န္နယ္ ၁-၃၆ စတင္၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္တီဗီြ ေလလံတင္ေရာင္းခ်ပြဲအရ Cable TV ႏွင့္ၿဂဳိဟ္တုရုပ္ျမင္ TV ပလက္ေဖာင္းအားလံုးျပဌာန္း၊

အမ်ိဳးသားဆိုင္ရာအသံလြင့္လုပ္ငန္း၊ ရုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း အတြင္း ေရးမွဴး (ရုပ္သံလိုင္း ၏အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး) ဦးထာကြန္း တန္တဆစ္ ကေျပာၾကားသည္မွာ -
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂ ရက္ ရုပ္သံလိုင္း၏ေၾကညာခ်က္၊ ရုပ္သံဝန္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္ (သို႔မဟုတ္) ခ်န္နယ္နံပါတ္ေခၚဆိုမႈအေၾကာင္း၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂ ရက္ေန႔တြင္အစိုး ရျပန္တမ္း ထဲတြင္ေၾကညာေသာရုပ္သံဆိုင္ရာခ်န္နယ္နံပါတ္အေခၚသည္ ဥပေဒအရ ျပဌာန္း ျခင္းခံရ မည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ၿဂဳိဟ္တုခ်န္နယ္၊ ေကဘဲန္တီဗီြကဲ့သို႔ေသာ ရုပ္သံလုပ္ငန္းလိုင္စင္ရရွိသူမ်ားသည္ ဒီဂ်စ္တယ္တီ ဗီြအစီအစဥ္ (ခ်န္နယ္ ၁-၃၆)  ရွိေစရမည္၊ခ်န္နယ္ ၃၇-၆၀ အထမွာမူ မည္သည့္အစီအစဥ္မဆို လုပ္ငန္း ရွင္ကေရြးခ်ယ္ျပသႏိုင္သည္။
မစၥတာ Thakorn က ေျပာၾကားသည္မွာ- ဤေၾကညာခ်က္ကိုတရားဝင္ေၾကညာေသာအခါတြင္ အမ်ား ျပည္သူ အားအက်ိုးျဖစ္ထြန္းေစမည္ဟုဆိုသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ၊ ပလက္ေဖာင္းကေနဒစ္ဂ်စ္ တယ္ရုပ္သံလိုင္း ကိုၾကည့္သည့္အခါ ကြဲျပားျခားနားေသာခ်န္နယ္နံပါတ္ကို ရႈပ္ေထြးစရာမလိုေတာ့ပါ၊ ၿဂိဳဟ္တုစေလာင္း သို႔မ ဟုတ္ Cable TV သို႔မဟုတ္ဒီဂ်စ္တယ္တီ ဗီခ်န္နယ္ျဖစ္ေစ၊ ခ်န္နယ္ ၁ ကိုႏိွပ္ပါက တူညီေသာ အစီအ စဥ္ကိုၾကည့္ရပါလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
လက္ရွိ ဒီဂ်စ္တယ္တီဗီြအစီအစဥ္မွာ ခ်န္နယ္ ၁ သည္ ၾကည္းတပ္ရုပ္ျမင္သံၾကား Channel  5 HD1၊
ခ်န္နယ္ ၂ ထိုင္းအမ်ဳိးသားအသံလႊင့္ဝန္ေဆာင္မႈ၊ Channel 2၊ ခ်န္နယ္ ၃  Thai PBS HD ခ်န္နယ္ ၁၀ ပါလီမန္တီဗီြတို႔ျဖစ္သည္။
ကေလး၊လူငယ္ႏွင့္မိသားစု ရုပ္သံလိုင္း ခ်န္နယ္ ၁၃ မွစတင္သည္၊ခ်န္နယ္ ၁၃ မိသားစု၊ ခ်န္နယ္ ၁၄ MCOT Familyႏွင့္ ခ်န္နယ္ ၁၅  LOCA၊ တို႔ျဖစ္သည္။
သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္မႏွစ္သာရ ရုပ္သံလိုင္း၊ ခ်န္နယ္ ၁၆ မွစတင္သည္၊ ခ်န္နယ္ ၁၆ TNN 24၊ ခ်န္နယ္ ၁၇ Thai TV၊ ခ်န္နယ္ ၁၈ NEW TV၊ ခ်န္နယ္ ၁၉ SPRING NEWS၊ ခ်န္နယ္ ၂၀ SPRING NEWS၊ ခ်န္နယ္ ၂၁  VOICE TV၊ ႏွင့္ခ်န္နယ္ ၂၂ NATION TV တို႔ျဖစ္သည္။
အထြေထြလိုင္းမ်ား(SD)သည္ ခ်န္နယ္ ၂၃ မွစတင္သည္၊ ခ်န္နယ္ ၂၃ WORKPOINT TV၊ ခ်န္နယ္ ၂၄ true 4U၊ ခ်န္နယ္ ၂၅ GMM၊ ခ်န္နယ္ ၂၆ NOW၊ခ်န္နယ္ ၂၇ Channel 8၊ ခ်န္နယ္ ၂၈ Channel 3 SD၊ ခ်န္နယ္ ၂၉ MONO 29 တို႔ျဖစ္သည္။
          ျမင့္မားေသာၾကည္လင္ျပတ္သားမႈရွိသည့္ခ်န္နယ္(HD)ကို ခ်န္နယ္ ၃၀ မွစတင္သည္၊ ခ်န္နယ္ ၃၀ MCOT HD၊ ခ်န္နယ္ ၃၁ Channel ONE HD၊ ခ်န္နယ္ ၃၂ Thia Rath TV၊ ခ်န္နယ္ ၃၃ Channel 3 HD၊ခ်န္နယ္ ၃၄ AMARIN TV HD၊ ခ်န္နယ္ ၃၅ Channel 7 HD၊ ခ်န္နယ္ ၃၆ PPTV HD တို႔ျဖစ္သည္။
 "ဒီဇင္ဘာ ၂ရက္ေန႔ကစၿပီး၊ တီဗီြရုပ္သံလိုင္းၾကည့္ေသာ ျပည္သူလူထုအားလံုးသည္ခ်န္နယ္တိုင္း အား လံုး တူညီသည္၊  Cable TV ျဖစ္ေစ၊ သို႔မဟုတ္ ၿဂိဳဟ္တုစေလာင္းျဖစ္ေစ၊လုပ္ငန္းရွင္မ်ားေလလံတင္ဝယ္ယူ စဥ္ကေရြးခ်ယ္ထားေသာနံပါတ္အတိုင္း၊ခ်န္နယ္နံပါတ္အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ ရုပ္သံလုိုင္းက ခ်န္နယ္နံပါတ္ျဖစ္ ေပၚလာေစရန္ႏွင့္အမွန္တကယ္မသံုးျပဳႏိုင္ရန္ တိုက္တြန္းျခင္းျဖစ္သည္၊ ဟု ဦးထာကြန္းက ေျပာၾကားသြား သည္။

 

ဖန်တီးသူ  -   (24-05-2017 21:50:14)