บอร์ดกระจายเสียงแถลงผลการประชุมประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2558

วันนี้ (22 มิถุนายน 2558) ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) มีมติให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ที่ยังไม่ได้ส่งกลไกการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้รับใบอนุญาตที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ให้จัดส่งภายใน 60 วันนับจากมีมติ และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์พิจารณากลไกดังกล่าวให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้รับใบอนุญาต และเสนอ กสท. พิจารณาต่อไป

ที่ประชุม กสท. มีคำสั่งทางปกครองให้ผู้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ระดับชาติ ทั้ง 4 โครงข่าย ดำเนินการติดตั้งโครงข่าย ในปีที่ 2 ให้แล้วเสร็จ โดยสถานีหลัก อุตรดิตถ์ ศรีสะเกษ และบึงกาฬ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จพร้อมให้บริการในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 สถานีเสริม ชุมพวง ชุมแพ เขายายเที่ยง พะเยา(เมือง) และวังคัน(ด่านช้าง2) ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จพร้อมให้บริการในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ส่วนสถานีเสริมทุ่งสง(เขาตาว) ทาง อสมท ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จพร้อมให้บริการในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 หากไม่ดำเนินการตามกรอบเวลาดังกล่าว ต้องชำระค่าปรับทางปกครองวันละ 20,000 บาทต่อวัน จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ

ต่อมาที่ประชุม กสท. เห็นชอบหลักเกณฑ์การจำแนกรายได้สำหรับการให้บริการของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ที่ออกอากาศแบบคู่ขนาน โดยให้คิดจากอัตราการเข้าถึงบริการผ่านโครงข่ายตามประกาศ Must carry ให้ถือว่าเป็นการรับชมช่องดิจิตอลทีวี นำมาคำนวณเป็นรายได้การชำระค่าธรรมเนียมรายปี โดยให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการตามขั้นตอนทางปกครอง ซึ่งจะต้องมีการรับฟังข้อเท็จจริงและความเห็นจากผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลด้วย

นอกจากนี้ที่ประชุม กสท. มอบหมายให้สำนักงาน กสทช. แจ้งเตือนบริษัท ไทยทีวี จำกัด ให้ชำระค่าประมูลคลื่นความถี่ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่มีมติ หากไม่ดำเนินการจะถูกพักใช้ใบอนุญาตทั้ง 2 ช่องรายการ และให้บริษัท ไทยทีวี จำกัด ดำเนินการมาตรการเยียวยาผู้บริโภคตามที่คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เสนอ โดยให้บริษัท ไทยทีวี จำกัดดำเนินการชี้แจงผู้บริโภคผ่านการขึ้นอักษรวิ่งหน้าจอโทรทัศน์ทั้ง 2 ช่องรายการตลอดวัน เป็นเวลา 30 วันนับตั้งแต่วันที่ กสท. มีมติ

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download

  • PressReleaseกสท-22มิย-58.docx

สร้างโดย  - 2fellows  admin (8/3/2559 16:24:56)