บอร์ดกระจายเสียง / กสทช. แถลงผลการประชุมประจำวันที่ 3 มิถุนายน 2558

วันนี้ (3 มิถุนายน 2558) ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) มีมติกรณีการขอยกเลิกใบอนุญาตการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของช่องไทยทีวี และช่อง LOCA ให้ผู้รับใบอนุญาตทั้ง 2 ช่องปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 ข้อ14(5) ข้อ 21 และเงื่อนไขแนบท้ายการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ โดยจะต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ให้เสร็จภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันครบกำหนดชำระ และจัดทำแผนมาตรการเยียวยาประชาชนให้ที่ประชุม กสท. พิจารณาเห็นชอบ และจะต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่หรือค่าประมูลให้เสร็จภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากสำนักงาน กสทช. หากไม่ชำระภายในกำหนด จะดำเนินการบังคับชำระหนี้กับผู้ค้ำประกันเต็มจำนวนค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ยร้อยละ7.5 และหากยังไม่ปฏิบัติตาม ทางสำนักงาน กสทช. จะรวบรวมข้อมูลเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตตามลำดับ และจะทำให้ขาดคุณสมบัติในการขอรับอนุญาตประเภทอื่นด้วย

     ต่อมาที่ประชุม กสท. เห็นชอบแนวปฏิบัติในการเผยแพร่บริการโทรทัศน์เป็นการทั่วไป(must carry)สำหรับผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ในระบบเคเบิลทีวีและดาวเทียม กรณีที่ได้รับการยกเว้นการทำหน้าที่เผยแพร่ช่องรายการฟรีทีวีดังกล่าว จะไม่สามารถเลือกการนำช่องรายการเผยแพร่เพียงช่องใดช่องหนึ่งมาออกอากาศได้  และนอกจากนี้ยังได้มีมติเกี่ยวกับการจัดลำดับการให้บริการฟรีทีวี ประเภทบริการทางธุรกิจ  ผู้ให้บริการดาวเทียมและเคเบิลจะไม่สามารถนำช่องรายการมาออกอากาศในช่องที่ 1-10 ได้ ทั้งนี้เพื่อให้มีการออกอากาศได้เพียงช่องเดียว โดยการจัดลำดับช่องที่ออกอากาศบนระบบเคเบิลทีวีและดาวเทียมให้ออกอากาศตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดหมวดหมู่และการจัดลำดับบริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ที่จะต้องออกอากาศลำดับช่อง 11-46

     และที่ประชุม กสท.พิจารณาโทษปรับทางปกครองจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท รายการฟ้าเป็นใจ ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่องไทยทีวี กรณีพิธีกรในรายการแต่งกายไม่เหมาะสม และช่องรายการ s.e.x.y. channel ที่ออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม จำนวน 2 รายการและได้มีมติตักเตือนช่อง 13 สยามไทย ที่ออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม จำนวน 2 รายการ หากยังเผยแพร่เนื้อหารายการที่หมื่นเหม่และขัดต่อข้อตกลงที่ได้ทำร่วมกับสำนักงาน กสทช. จะมีการพิจารณาบทลงโทษในการพักใช้ใบอนุญาตในลำดับต่อไป

     นอกจากนี้ ที่ประชุม กสท. ได้อนุมัติใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ จำนวน 2 ใบอนุญาต ให้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด และบริษัท ซี ดี เอ็น พลัส จำกัด เพื่อให้บริการผ่านไอพีทีวีสำหรับลูกค้าที่ใช้บริการผ่านกล่องรับสัญญาณไอพีทีวี(IPTV) สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ครอบคลุมทั่วประเทศ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download

Create by  - 2fellows  admin (3/9/2016 10:39:43 AM)