บอร์ดกระจายเสียง / กสทช. แถลงผลการประชุมวันที่ 1 กันยายน 2557

กสท. มีมติให้ช่องอนาล็อกทุกช่องยุติการให้บริการเป็นการทั่วไป
    พ.อ. ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองประธาน กสทช.) ในฐานะประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ประธาน กสท.)  กล่าวว่าวันนี้ (1 กันยายน 2557) ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) มีวาระสำคัญเข้าสู่การพิจารณา ดังนี้
    เรื่องที่ 1 ที่ประชุม กสท. เห็นชอบ(ร่าง)ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. .... ฉบับใหม่ โดยจะนำเสนอเข้าที่ประชุม กสทช.และเข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อไป
    เรื่องที่ 2 ที่ประชุม กสท.ตอบหนังสือจากบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ถึงแนวทางปฏิบัติในการประกอบกิจการโทรทัศน์หลังจากวันที่ 1 กันยายน 2557   ตามมติการประชุมกสท. วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ให้ขยายระยะเวลาการทำหน้าที่เป็นผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปของผู้ได้รับอนุญาตตามบทเฉพาะกาลแห่งพ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ตามข้อ 8 ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป ออกไปอีก 100 วัน ซึ่งเป็นการดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโทรทัศน์   และ คสช. ได้มีประกาศ ฉบับที่ 27/2557 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 กำหนดให้  ผู้ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ระบบอนาล็อก ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 23/2557 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2557  ออกอากาศตามปกติ ผ่านทางระบบการใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดิน ระบบดาวเทียม และเคเบิล   โดยที่ผู้ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ระบบอนาล็อก ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 23/2557 รวมถึงช่อง 3 ด้วย  ดังนั้นช่อง 3 จึงต้องปฏิบัติตามประกาศ คสช. ประกาศ กสทช. มติ กสท. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
    ทั้งนี้ที่ประชุม กสท. ยังได้มีมติให้ผู้ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ระบบอนาล็อกทุกราย สิ้นสุดการทำหน้าที่การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป เว้นแต่ว่าเป็นการออกอากาศคู่ขนาน และแจ้งให้ผู้บริการโครงข่ายทุกรายปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
    เรื่องที่ 3 ที่ประชุม กสท. ตอบข้อหารือเกี่ยวกับเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตกำหนดให้ต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตของบริษัท บางกอก เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ตามที่พ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 75 บัญญัติให้ผู้ได้รับสัมปทานจากหน่วยงานของรัฐได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมและยกเว้นการนำส่งเงินเข้ากองทุน แต่มาตรา 42 วรรคสาม แห่งพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 บัญญัติให้ผู้ที่ได้รับการยกเว้นต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  โดยมีมติให้เสนอข้อหารือดังกล่าวให้ คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช. ให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download

  • Press-Release-010957-ผลการประชุม-กสท-วันที่-1-ก-ย-2557.doc

Create by  - 2fellows  admin (3/10/2016 4:25:11 PM)