บอร์ดกระจายเสียง/ กสทช. แถลงผลการประชุมวันที่ 16 กันยายน 2556

กสท. เห็นชอบคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเพิ่มอีก 50 รายเป็นทั่วประเทศ 2,743 ราย พร้อมทั้งเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช.เรื่องมาตรฐานสัญญาการให้บริการโทรทัศน์บอกรับสมาชิก พ.ศ. ..เพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการ ทั้งเตรียมเสนอบอร์ด กสทช.พิจารณาอนุมัติรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายเอกสารประมูลคลื่นความถี่ เพื่อจัดการประมูล ย้ำผู้เข้าประมูลคลื่นความถี่ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจ ระดับชาติ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกประการจึงสามารถเข้าร่วมประมูลได้

            พ.อ. ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองประธาน กสทช.) ในฐานะประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ประธาน กสท.) กล่าวว่า วันนี้ (16 กันยายน 2556) ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) มี มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

            1. ที่ประชุม กสท. มีมติเห็นชอบคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จำนวน 50 ราย แบ่งเป็นกิจการบริการธุรกิจ 42 ราย กิจการบริการสาธารณะ 1 ราย และกิจการบริการชุมชน 7 ราย รวมทั้งสิ้น 2,743 ราย

            2.ที่ประชุม กสท. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ... โดยจะเสนอต่อที่ประชุม กสทช. ในวันพุธนี้ เพื่อเข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ทั้งนี้เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ใช้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกโดยเท่าเทียมกัน

            3. ที่ประชุม กสท. อนุมัติการใช้รายได้จากการจำหน่ายเอกสารการประมูลคลื่นความถี่ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจ ระดับชาติ เพื่อเป็นงบประมาณในการดำเนินการจัดการประมูล โดยจะเสนอต่อที่ประชุม กสทช. ในวันพุธนี้

            นอกจากนี้ที่ประชุม กสท. ได้สรุปผลการจำหน่ายเอกสารการประมูลคลื่นความถี่ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจ ระดับชาติ ตั้งแต่วันที่ 10-12 กันยายนที่ผ่านมา มีผู้ที่สนใจซื้อเอกสาร ทั้งสิ้น 33 บริษัท จำนวน 49 ชุด โดยแบ่งออกเป็น หมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว จำนวน 8 ชุด, หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ จำนวน 12 ชุด, หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD) 17 ชุด, หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง (HD) 12 ชุด

            โดยผู้ที่ยื่นเอกสารเข้าร่วมการประมูล จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกประการจึงจะสามารถเข้าร่วมการประมูลได้ ซึ่งการพิจารณาผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ เพื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ.2556 ให้นิยาม “ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า ผู้เข้าร่วมการประมูลที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของผู้เข้ร่วมการประมูลรายอื่น ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เกี่ยวโยงกัน เป็นผู้ที่มีอำนาจควบคุม เป็นบริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อย ไมว่าจะลำดับเดียวกันหรือไม่ก็ตาม เป็นบริษัทร่วมของผู้เข้าร่วมการประมูลรายอื่น หรือมีการถือหุ้นไขว้กันระหว่างผู้เข้าร่วมการประมูล

Create by  - 2fellows  admin (3/18/2016 2:46:38 PM)