บอร์ดกระจายเสียง /กสทช. แถลงผลการประชุมวันที่ 19 พฤษภาคม 2557

บอร์ดกสท. ตอบ บ.เค.มาสเตอร์ กรณีการออกอากาศของช่อง 3 ในระบบแอนาล็อกหวังนำมาเผยแพร่ในระบบดิจิตอล บนกล่องรับสัญญาณที่บริษัทเป็นผู้ให้บริการโครงข่าย

     พ.อ. ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองประธาน กสทช.) ในฐานะประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ประธาน กสท.)  กล่าวว่า วันนี้ (19 พฤษภาคม 2557) ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) มีวาระพิจารณาหนังสือตอบกลับบริษัท เค.มาสเตอร์ จำกัด ในฐานะผู้รับใบอนุญาตโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ เนื่องจากบริษัทฯ ได้ทำหนังสือสอบถามกรณีการให้บริการส่งสัญญาณช่องรายการโทรทัศน์ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ที่ออกอากาศในระบบแอนาล็อก 2 ประเด็น

    ได้แก่ ประเด็นแรก เมื่อครบกำหนดวันที่ 25 พฤษภาคม 2557 สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จะพ้นจากหน้าที่ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป (Must Carry) ใช่หรือไม่ และประเด็นที่สอง หากสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3   ไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศฯ Must Carry แล้ว บริษัทสามารถนำสัญญาณจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในระบบแอนาล็อก มาเผยแพร่และจัดเรียงหมวดหมู่ในกล่องรับสัญญาณที่บริษัทเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายได้หรือไม่

    ทั้งนี้ ที่ประชุม กสท.พิจารณาแล้วมีมติให้ทำหนังสือตอบบริษัท เค.มาสเตอร์จำกัด ดังนี้

    1.ผู้ให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปประกอบด้วย ผู้ให้บริการโทรทัศน์ประเภทบริการสาธารณะ ผู้ให้บริการโทรทัศน์ประเภทกิจการทางธุรกิจ และผู้ได้รับใบอนุญาตตามบทเฉพาะกาลแห่งพ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ที่ใช้คลื่นความถี่ทุกรายที่ประกอบกิจการโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ในวันที่ประกาศกสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป (ประกาศฯ) ใช้บังคับ โดยตามมติที่ประชุมกสท. ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 โดยบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตตามบทเฉพาะกาลแห่งพ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 จะสิ้นสุดการทำหน้าที่เป็นผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปตามข้อ 8 ของประกาศฯ นับตั้งแต่วันที่เริ่มแพร่ภาพออกอากาศในระบบดิจิตอลแล้ว 30 วัน

    2.การคัดเลือกบริการโทรทัศน์เพื่อเผยแพร่เป็นสิทธิของบริษัทฯที่จะดำเนินการได้ ทั้งนี้ การนำบริการโทรทัศน์ใดๆ มาออกอากาศผ่านโครงข่ายที่มีเงื่อนไขในการเข้าถึง บริการเหล่านั้นต้องมีลักษณะหรือเงื่อนไขที่สอดคล้องกับการให้บริการโครงข่ายนั้นด้วย

Download

  • PressRelease-กสท-19-พ-ค-57.docx

Create by  - 2fellows  admin (3/14/2016 3:45:57 PM)