บอร์ดกระจายเสียง / กสทช. แถลงผลการประชุมวันที่ 19 มกราคม 2558

บอร์ด กสท. เห็นชอบการจัดทำสัญญามาตรฐานในการให้ผู้อื่นเข้าร่วมดำเนินรายการ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติกับผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในกิจการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์

    มติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) วันนี้ (19 มกราคม 2558) ดังนี้ ที่ประชุม กสท. เห็นชอบแนวทางการเพิกถอนใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง กรณีผู้รับใบอนุญาตไม่ได้ดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามพ.ร.บ.วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 ให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา ออกเป็น 3 แนวทาง ได้แก่      

    1.กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตที่ไม่ได้ยื่นขอใบอนุญาตตามพ.ร.บ.วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่สำนักงาน กสทช. ประกาศรายชื่อให้ออกอากาศ ให้ทางสำนักงานฯรวบรวมรายชื่อเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อให้มีคำสั่งระงับการออกอากาศจนกว่าจะได้รับใบอนุญาตตามพ.ร.บ.วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 ครบถ้วน โดยให้สำนักงานฯแจ้งคำสั่งให้ระงับออกอากาศให้สถานีทราบและตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่ หากพบว่ามีการกระทำผิดให้ดำเนินการตามกฏหมาย

    2.กรณีการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ให้สำนักงาน กสทช. ตรวจสอบการยื่นคำขอใบอนุญาตตามพ.ร.บ.วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 ของผู้ทดลองประกอบกิจการประกอบการพิจารณาต่อใบอนุญาตอย่างเคร่งครัด

    3.กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ฝ่าฝืนคำสั่งระงับออกอากาศ ให้สำนักงาน กสทช. รวบรวมหลักฐาน นำเสนอเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อกลั่นกรอง ก่อนนำเสนอที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ

    ที่ประชุม กสท. พิจารณาข้อเสนอแนะกรณีปัญหาการเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ให้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียนจากรายได้ของการขายกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก แบบไม่มีค่าบริการรายเดือน/รายปี ทั้งนี้ ที่ประชุม กสท. มีมติให้ทางสำนักงาน กสทช. นำกลับไปพิจารณาเพิ่มเติมอีกครั้ง ก่อนนำเข้าที่ประชุม กสท. ต่อไป

    นอกจากนั้น ที่ประชุม กสท. ได้พิจารณา (ร่าง)แนวทางการพิจารณาอนุญาตของกสท. ตามข้อ 4 ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป หรือ must have เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับชมรายการโทรทัศน์แบบถ่ายทอดสดในบริการโทรทัศน์ประเภทอื่น

    ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบให้สำนักงาน กสทช. นำกลับไปพิจารณาในรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้ง ก่อนนำเข้าที่ประชุม กสท. ต่อไป

Download

  • PressReleaseกสท-19ม-ค-58.docx

Create by  - 2fellows  admin (3/9/2016 3:37:41 PM)