บอร์ดกระจายเสียง/กสทช. แถลงผลการประชุมวันที่ 24 มิถุนายน 2556

พ.อ. ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองประธาน กสทช.) ในฐานะประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ประธาน กสท.) แถลงผลการประชุมคณะกรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ว่า วันนี้ (24 มิถุนายน 2556) ที่ประชุม กสท.   มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

 

              1. ที่ประชุม กสท. มีมติเห็นชอบคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จำนวน 94 ราย แบ่งเป็นกิจการบริการธุรกิจ 61 ราย กิจการบริการสาธารณะ 18 ราย และกิจการบริการชุมชน 15 ราย ทั้งนี้ได้มีการพิจารณาคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 2,141 ราย

 

              2. ที่ประชุม กสท. ได้พิจารณา (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. .... ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่มีความสำคัญตามมาตรา 37 จึงให้จัดการรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม ก่อนนำเข้าที่ประชุม กสท.และที่ประชุม กสทช.และจัดการรับฟังความคิดเห็นทั่วไปต่อไป

 

              3. ที่ประชุม กสท. ได้พิจารณาความเห็นจากกลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ สำนักงาน กสทช. ประกอบการพิจารณษ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการโทรทัศน์สำหรับการประกอบประเภทบริการสาธารณะเพิ่มเติม ซึ่งการดำเนินการเกี่ยวกับทีวีดิจิตอล ทาง กสทช.      ได้ออกประกาศไปแล้วทั้งสิ้น 8 ฉบับ รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการสาธารณะไว้เรียบร้อยแล้ว คือ หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.2555 และ ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ สำหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล พ.ศ.2556 และจากการตรวจสอบหลักเกณฑ์ทั้ง 2 ฉบับมีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ จึงไม่จำเป็นต้องออกประกาศเพิ่มเติม โดยทางสำนักงานให้ออกเป็นประกาศเชิญชวน เพื่อสร้างความเข้าใจในร่างประกาศข้างต้น

 

              4. ที่ประชุม กสท. ได้พิจารณา ร่างหนังสือเชิญชวนขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล บริการสาธารณะ ประเภทที่ 3 ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการกระจายข้อมูลข่าวสาร เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชนและรัฐสภากับประชาชน มีมติให้จัดทำการรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่มและนำเสนอที่ประชุม กสท.อีกครั้ง


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download

  • Press-Release-ผลการประชุมกสท-24มิ-ย.doc

Create by  - 2fellows  admin (3/24/2016 5:14:31 PM)