บอร์ดกระจายเสียง / กสทช. แถลงผลการประชุมวันที่ 25 สิงหาคม 2557

กสท. ยกเลิกประกาศ เรื่องเลขช่องรายการที่ 1 – 10 บนโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พร้อมออกประกาศใหม่

    พ.อ. ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองประธาน กสทช.) ในฐานะประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ประธาน กสท.)  กล่าวว่าวันนี้ (25 สิงหาคม 2557)  ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) มีวาระสำคัญเข้าสู่การพิจารณา ดังนี้

    เรื่องที่ 1 ที่ ประชุม กสท. พิจารณาเห็นชอบแนวทางยกเลิกประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 ตามที่บริษัท ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ได้ยื่นฟ้อง กสทช. ต่อศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดำที่ 388/2557 และที่ประชุมกสท.มีมติให้ออกประกาศฉบับใหม่ กำหนดให้ ช่องรายการที่ 37-60 บนโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ เป็นช่องที่ผู้ประกอบการเลือกเอารายการใดมานำเสนอก็ได้ แทนที่ช่องรายการที่ 1-10 เพื่อป้องกันความสับสนในการรับชมดิจิตอลทีวี

    เรื่องที่ 2 ที่ประชุม กสท. รับทราบหนังสือจากสำนักเลขาธิการ คสช. อนุมัติให้เผยแพร่สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมทั้ง ๑๒ ช่องรายการ หลังจากที่คสช.ระงับการออกอากาศตามประกาศคสช. ฉบับที่ 15/2557 ทั้งนี้ เงื่อนไขของผู้ประกอบการจะต้องเปลี่ยนชื่อช่องรายการและขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการใหม่ ปรับผังรายการให้มีเนื้อหาสาระที่ไม่ขัดต่อประกาศคสช. และต้องทำบันทึกข้อตกลงออกอากาศกับสำนักงาน กสทช. หากฝ่าฝืนจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ และให้ทางสำนักงาน กสทช. เร่งดำเนินการนำช่องรายการที่ดำเนินการถูกต้องเข้าที่ประชุมบอร์ดกสท. ในการประชุมครั้งต่อไป

Download

Create by  - 2fellows  admin (3/10/2016 4:54:08 PM)