บอร์ดกระจายเสียง/กสทช. แถลงผลการประชุมวันที่ 26 สิงหาคม 2556 รับรองมาตรฐานเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (DVB-T2) 4 ยี่ห้อ พร้อมเตือนช่อง Gang cartoon ปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสม

พ.อ. ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองประธาน กสทช.) ในฐานะประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ประธาน กสท.) แถลงผลการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ว่า วันนี้ (26 สิงหาคม 2556) ที่ประชุม กสท. มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

            1. ที่ประชุม กสท. ได้พิจารณารับรองมาตรฐานเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (DVB-T2) จำนวน 4 ยี่ห้อภายใต้การดำเนินงาน 5 บริษัท ได้แก่ยี่ห้อ พานาโซนิค, แอลจี, ซัมซุงและโซนี่ จำนวน 54 รุ่น โดยรุ่นที่ผ่านการรับรองมาตรฐานแล้วสามารถขออนุญาตนำเข้าเพื่อจำหน่ายในประเทศไทยได้แล้ว ทั้งนี้ผู้บริโภคที่ต้องการเลือกซื้อเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (DVB-T2)  ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก กสทช. สามารถสังเกตสัญลักษณ์ น้องดูดี ได้ที่ตัวผลิตภัณฑ์หรือกล่องบรรจุภัณฑ์

             2 .ที่ประชุม กสท. พิจารณาประกาศเชิญชวนการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ เพิ่มเติมอีก 2 ส่วน ได้แก่

                        - การชี้แจงราคาค่าเช่าโครงข่าย จะมีการชี้แจงล่วงหน้า 30 วันก่อนการประมูล

                        - การแจ้งลำดับการประมูลและระยะห่างวัน/เวลาในการประมูลของแต่ละหมวดหมู่ จะมีการแจ้งภายใน 15 วัน หลังจากประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมประมูล หรืออย่างน้อยล่วงหน้า 15 วันก่อนการประมูล

            3. ที่ประชุม กสท. มีมติเห็นชอบคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จำนวน 46 ราย (ใบอนุญาต) แบ่งเป็นกิจการประเภทบริการธุรกิจ 39 ราย กิจการประเภทบริการสาธารณะ 4 ราย และกิจการประเภทบริการชุมชน 3 ราย ทั้งนี้ได้มีการพิจารณาคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 2,570 ราย

             นอกจากนี้ ที่ประชุม กสท. ได้เห็นชอบในหลักการผลการพิจารณาการตรวจสอบกรณีเรื่องร้องเรียนช่องรายการ Gang Cartoon นำเสนอเนื้อหาไม่เหมาะสม ขัดต่อศีลธรรมอันดี เนื่องจากเป็นช่องสำหรับเด็ก จึงต้องมีความระมัดระวังในการนำเสนอเนื้อหา ซึ่งทางคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการได้แจ้งเตือนไปทางบริษัท โรส มีเดียแอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด ผู้ได้รับใบอนุญาต ซึ่งบริษัทได้ยอมรับถึงความผิดพลาด และพร้อมที่จะปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสม ส่วนด้านบทลงโทษขณะนี้กำลัง ให้ทางฝ่ายกฎหมายพิจารณาต่อไป


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download

  • Press-Release-ผลการประชุมกสท-26ส-ค.docx

สร้างโดย  - 2fellows  admin (18/3/2559 15:59:22)