บอร์ดกระจายเสียง / กสทช. แถลงผลการประชุมวันที่ 27 สิงหาคม 2557

กสท. อนุมัติ 7 ช่องรายการดาวเทียมช่องใหม่ จากกรณีถูกระงับออกอากาศตามประกาศคสช. ฉบับที่15

    พ.อ. ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองประธาน กสทช.) ในฐานะประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ประธาน กสท.)  กล่าวว่าวันนี้ (27 สิงหาคม 2557) ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) มีวาระสำคัญเข้าสู่การพิจารณา ดังนี้

    ที่ประชุม กสท. พิจารณาเห็นชอบความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ที่ยื่นขอเป็นครั้งแรก จากกรณีที่สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมถูกระงับการออกอากาศตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 15/2557 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ทางสำนักเลขาธิการ คณะรักษาความสงบแห่งชาติอนุมัติให้สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมดังกล่าวที่รับการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกสทช. กำหนด โดยประสานให้สำนักงานกสทช.ตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อพิจารณาดำเนินการอนุญาต โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

         1.ต้องเป็นสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมแบบบอกรับสมาชิกที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโดยถูกต้องตามกฎหมาย

         2.ต้องปรับผังรายการที่ใช้ในการออกอากาศ ให้มีเนื้อหาสาระที่ไม่ขัดต่อประกาศคสช. ฉบับที่ 97/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 และฉบับที่ 103/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557

         3.ต้องทำบันทึกข้อตกลงออกอากาศกับสำนักงาน กสทช. ยอมรับเงื่อนไขการออกอากาศตามที่กสท.กำหนด หากฝ่าฝืน ยินยอมให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ

    ทั้งนี้ ที่ประชุม กสท. มีมติอนุมัติจำนวน 7 ช่องรายการ ใบอนุญาตอายุ 1 ปี ดังนี้

         1.ช่องรายการ Five Channel บริษัท เอซี เทเลวิชั่น จำกัด

         2.ช่องรายการ ฟ้าวันใหม่ (FAH WON MAI) บริษัท บลู สกาย แชนแนล จำกัด

         3.ช่องรายการ โทรทัศน์ดาวเทียมบุญนิยม (Boonniyom TV) มูลนิธิบุญนิยม

         4. ช่องรายการ สถานี NEWS1 บริษัท เอเอสทีวี(ประเทศไทย) จำกัด

         5. ช่องรายการ People TVบริษัท พีแอนด์พี ชาแนล จำกัด

         6. ช่องรายการ PEACE TV บริษัท รวยทันที จำกัด

         7. ช่องรายการ 24 TV (ยี่สิบ ทีวี) บริษัท เดโมรเครซี นิวส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

Download

Create by  - 2fellows  admin (3/10/2016 4:46:18 PM)