บอร์ดกระจายเสียง / กสทช. แถลงผลการประชุมวันที่ 28 กรกฎาคม 2557

พ.อ. ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองประธาน กสทช.) ในฐานะประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ประธาน กสท.)  กล่าวว่า สถานะของผู้ที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่สามารถออกอากาศได้แล้ว ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 จำนวน 499 สถานี แบ่งออกเป็นกิจการบริการธุรกิจ จำนวน 447 สถานี บริการสาธารณะ จำนวน 34 สถานี และบริการชุมชน จำนวน 18 สถานี และที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) วันนี้ (28 กรกฎาคม2557) มีวาระสำคัญเข้าสู่การพิจารณา ดังนี้

    เรื่องที่ 1 ที่ประชุม กสท. พิจารณาสรุปผลการทดลองแพร่ภาพออกอากาศโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล DVB-T2 ของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) โดยผลการทดลองผ่านไปได้ด้วยดี ไม่ปรากฎการรบกวนต่อรับส่งหรือแพร่สัญญาณเสียงหรือภาพ ทั้งนี้ ที่ประชุม กสท. ได้รับทราบการรายงานผลการทดลองฯ และอนุญาตให้บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ยุติการทดลองแพร่ภาพออกอากาศโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลและให้บริษัทสามารถนำอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองแพร่ภาพออกอากาศ ไปใช้ในการประกอบกิจการผู้ให้บริการโครงข่ายตามที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ ทั้งนี้ บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

    เรื่องที่ 2 ที่ประชุม กสท. พิจารณาผลสรุปการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางการดำเนินการต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการแบบประยุกต์ประเภทการสำรวจความนิยมในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ... ทั้งนี้ ที่ประชุม กสท. ให้ขอคำปรึกษาจากคณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายถึงขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของ กสท.

   เรื่องที่ 3 ที่ประชุม พิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการและผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ... ทั้งนี้ ที่ประชุม กสท. ได้ให้สำนักงาน กสทช. ทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่ระหว่างองค์กรที่รวมกลุ่มกันกับอำนาจหน้าที่ของ กสทช. ที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอให้ที่ประชุม กสท. พิจารณาอีกครั้ง

    เรื่องที่ 4 ที่ประชุม กสท. พิจารณาร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดลักษณะและมาตรการกำกับดูแลการควบรวมกิจการ การถือหุ้นไขว้ และการครอบงำกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ... โดยมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. นำร่างประกาศเสนอต่อ ที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณา ก่อนนำไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ

Download

  • PressReleaseกสท-28ก-ค-57.docx

Create by  - 2fellows  admin (3/10/2016 6:10:49 PM)